Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Profil časopisu

Časopis Paliva byl založen v listopadu 2009 aby navázal na dlouholetou tradici časopisu „Paliva“, který byl vydáván na Fakultě technologie paliv a vody (dřívější název Fakulty technologie ochrany prostředí) v letech 1953 – 1958, a následně Sborníku VŠCHT Praha, řady „D“ - Technologie paliv, který na fakultě vycházel v letech 1957 až 1991. V těchto periodikách byly publikovány výsledky palivářského výzkumu prováděného nejen na půdě fakulty, ale i na dalších obdobně zaměřených pracovištích v tehdejším Československu.

Potřeba obnovení periodika specializovaného na oblast paliv vyplynula z opakovaných diskusí odborníků v akademické i komerční sféře. Absence časopisu zaměřeného na strategickou oblast výroby, zpracování a využití paliv byla obzvláště citelná v době zásadních změn v oboru, jakými jsou hledání alternativní surovinové základny pro výrobu paliv či zvyšující se tlak na kvalitu paliv v souvislosti se stále přísnějšími ekologickými požadavky. Cílem založení časopisu Paliva bylo vytvoření prostoru pro prezentaci kvalitních vědeckých informací, prezentovaných v poslední době pouze na půdě odborných konferencí.

Ačkoli pro prezentaci nových poznatků v oboru jsou k dispozici mezinárodní periodika, domníváme se, že zde zůstává potřeba solidního domácího informačního zdroje. Důvodem je zejména skutečnost, že některé prezentované informace mohou být specifické pro středoevropský prostor - například dostupnost surovinových zdrojů či legislativa. Navíc chceme zveřejněním časopisu prostřednictvím internetu a v národním jazyce zaručit i širší dostupnost publikovaných informací pro domácí odbornou veřejnost.

Časopis Paliva je vydáván čtvrtletně pouze elektronickou formou. Časopis je otevřen nejen výzkumným pracovníkům, ale i pracovníkům státní správy a technikům pracujícím v palivářských závodech, rafineriích, elektrárnách, plynárnách a firmách zabývajících se chemickým a energetickým využitím jak fosilních, tak i alternativních paliv. Bude se tak snažit efektivně propojit výzkumné palivářské organizace se sférou uživatelů výsledků výzkumu, tedy firmami orientovanými na tuto problematiku i státní správou.

Snahou redakční rady je zajistit vysokou odbornou úroveň časopisu, proto jsou již od prvního čísla všechny příspěvky před zveřejněním podrobeny nezávislému recenznímu řízení dvěma recenzenty.

Od roku 2010 je časopis Paliva zařazen do seznamu recenzovaných časopisů schválených Radou vlády pro VVI.


technická podpora šéfredaktor