Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

1/2009

Elektrochemické korozní testy v kapalných biopalivech

Macák J., Černoušek T., Jiříček I., Baroš P., Tomášek J., Pospíšil M.
Biopaliva jsou široce považována za možnou budoucí náhradu fosilních paliv. Problém dostupnosti fosilních surovin pro výrobu pohonných hmot je v současné době jedním z mnoha strašáků naší civilizace. Zdroje ropy jsou velmi nerovnoměrně geograficky rozptýleny, řada se jich nachází v oblastech politicky nestabilních a nebezpečí plynoucí z „energetického vydírání“ je záležitost od sedmdesátých let zcela reálná.
Klíčová slova: biopaliva; koroze, elektrochemie
1/2009 - stránky 1 - 4DOI: 10.35933/paliva.2009.01.01

Vývoj hnědouhelného hornictví v ČR

Marcela Šafářová, Lubomír Chytka

V současné době jsou pro hnědouhelný průmysl v České republice důležité dva aspekty. Prvním z nich je dostupnost energetických zdrojů. Česká republika má jen velmi malé vlastní zásoby ropy a prakticky zanedbatelné zdroje zemního plynu a jaderných paliv, je tak prakticky závislá na importu těchto zdrojů. Jediným domácím energetickým zdrojem je tedy uhlí. Druhým aspektem jsou ekologické a místní limity těžby. Česká vláda upravila tyto limity třemi nařízeními z r. 1991, přičemž omezení těžby bylo použito k rychlému řešení ekologických problémů v té době. V současné době však tyto limity zamezují otevření nových perspektivních ložisek a ovlivňují i životnost povrchových velkolomů, které jsou nejvýznamnějšími zdroji hnědého uhlí v České republice.

1/2009 - stránky 5 - 11DOI: 10.35933/paliva.2009.01.02

Bionafta – perspektivy výroby a spotřeby v ČR

Jiří Souček

Článek je věnován výpočtu předpokládané spotřeby biosložek jako příměsi do motorových naft v ČR pro období 2009 až 2020. V souvislosti s českou a evropskou legislativou se předpokládá zásadní zvýšení spotřeby biopaliv, které není možné pokrýt současnými kapacitami pro výrobu MEŘO, nárůst spotřeby po r. 2018 bude pravděpodobně nutné pokrýt z dalších obnovitelných zdrojů. Zvyšující se povinný podíl biopaliv pravděpodobně také povede k používání motorových paliv s vyšší koncentrací bioložky. Článek rovněž obsahuje energetickou bilanci výroby MEŘO a bilanci emisí skleníkových plynů z výroby a spotřeby tohoto paliva ve srovnání s klasickou motorovou naftou.

1/2009 - stránky 12 - 15DOI: 10.35933/paliva.2009.01.03

Využití metod oceňování biotopů ke kvantifikaci externalit z povrchové těžby uhlí

Martin Kabrna, Oldřich Peleška
Povrchová těžba hnědého uhlí je stejně jako mnoho dalších oborů průmyslu spjata s nežádoucími účinky na životní prostředí. Do nákladů těžebních společností se promítají různé poplatky, zavedené českou legislativou jako kompenzace poškození životního prostředí způsobených těžbou. V příspěvku je popsána Hesenská metoda určování výše tzv. externalit a její aplikace na vybrané povrchové doly v severozápadních Čechách. Uvedená metoda se ukazuje jako vhodná pro vyhodnocení poškození životního prostředí vlivem těžby na krajinu a vyčíslená výše poškození odpovídá poplatkům těžebních společností.
Klíčová slova: externality; těžba uhlí;
1/2009 - stránky 16 - 18DOI: 10.35933/paliva.2009.01.04

Hrubý rozbor vzorků paliv pomocí termogravimetrie

Ivo Jiříček, Tereza Žemlová, Jan Macák, Václav Janda, Monica Viana
Výsledky hrubého rozboru provedeného standardními metodami a TGA termogravimetrií byly porovnány pro uhlí, dřevěné pelety, čistírenské kaly a fermentované zbytky pocházející z Portugalska. Ze stanovení obsahu vody při teplotách 105 °C a 130 °C plyne, že standardní metoda je vhodnější pro termolabilní a špatně desintegrovatelná paliva včetně paliv nejasného původu. TGA stanovení lze doporučit pro ověřená paliva za podmínky, že příprava analytického vzorku probíhá při snížené teplotě. Kompoziční analýzy až do teploty 900 °C s použitím předsušeného analytického vzorku ukázaly, že výsledky prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a popela z TGA metody a ISO metod jsou ve shodě pro paliva s vyšším obsahem fixního uhlíku. TGA metodu lze optimalizovat tak, aby se minimalizovaly rozdíly stanoveného popela a popela zjištěného ISO metodou. Budoucí vývoj umožní zvládnout experimentální obtíže i pro obtížné vzorky biomasy typu čistírenských kalů a fermentovaných odpadů.
Klíčová slova: TGA, biopaliva
1/2009 - stránky 19 - 22DOI: 10.35933/paliva.2009.01.05

Alotermní fluidní zplyňování biomasy

Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Sergej Skoblia, Martin Vosecký, Petra Kameníková, Michal Šyc, Markéta Tošnarová, Miroslav Punčochář, Karel Svoboda

Biomasa je jedním z nejperspektivnějších obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Zplyňování biomasy a využití vyrobeného plynu v plynovém motoru napojeném na generátor je velmi nadějnou technologií pro přeměnu energie lignocelulózové biomasy na elektřinu. Příspěvek popisuje experiment, při kterém byla zplyňována dřevní biomasa v atmosférickém fluidním generátoru za alotermních podmínek. Byl sledován vliv teploty reaktoru a vliv materiálu fluidního lože (písek, vápenec) na složení plynu a na jeho výtěžek. Byl prokázán příznivý katalytický vliv vápence ve fluidním loži na složení a výtěžek plynu. Jako optimální teplota pro zplyňování s vápencem ve fluidním loži byla z hlediska kvality vyrobeného plynu stanovena teplota přibližně 830 °C.

Klíčová slova: Zplyňování; biomasa
1/2009 - stránky 23 - 30DOI: 10.35933/paliva.2009.01.06


technická podpora šéfredaktor