Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

2/2017

Sorpce CO2 na hydrotalcitech v reaktorech s fluidním a s pevným ložem

Barbora Miklová, Marek Staf, Veronika Vrbová, Lenka Jílková, Veronika Šnajdrová, Veronika Podzemná

Pro záchyt oxidu uhličitého ze spalin se vyvíjejí různé technologie, fungující na rozdílných principech. S cílem nalézt materiál, nevykazující při opakovaném cyklickém použití pokles sorpční kapacity, se mimo jiné v poslední době ve světě testují vlastnosti uměle připravených sorbentů odvozených od hydrotalcitu. Tato studie se zabývá právě adsorpcí CO2 na daných sloučeninách a diskutuje jejich možnosti pro případnou aplikaci v technologii post-combustion záchytu uvedeného skleníkového plynu. Na základě publikovaných prací byly připraveny vlastní sorbenty na bázi hydrotalcitů. Syntetizované vzorky byly testovány jednak v neupravené formě, jakož i impregnované uhličitanem draselným. Impregnace se provádí pro zvýšení bazicity sorbentů vedoucí ke zlepšení jejich sorpčních vlastností pro záchyt CO2. Měření sorpčních kapacit probíhalo ve dvou typech reaktoru: s fluidním a s pevným ložem. Koncepčně byly oba systémy řešeny jako průtočné s tím, že střídání sorpčních a desorpčních fází bylo realizováno změnou teploty a náhradou plynné směsi obsahující CO2 za inertní atmosféru a naopak. V průběhu měření byly porovnávány změny ve struktuře sorbentů a byla sledována jejich stabilita v jednotlivých cyklech kalcinace/karbonatace, a to pro oba typy reaktorů. Na základě provedených testů bylo ověřeno, že sorpční kapacita vzorků vůči CO2 nedosahovala tak vysokých hodnot, jaké by poskytovaly v prvních několika cyklech např. přírodní vápence. Kapacita byla však v průběhu cyklicky se opakujících kalcinací a karbonatací shledána prakticky konstantní, v čemž lze spatřovat zásadní výhodu těchto materiálů.

Klíčová slova: oxid uhličitý, fluidace, impregnace, hydrotalcit, sorpční kapacita
2/2017 - stránky 46 - 53DOI: 10.35933/paliva.2017.02.01

Hydrothermal gasification of real wastewaters from industrial varnishing

Eliška Purkarová, Karel Ciahotný, Marek Šváb, Siarhei Skoblia, Zdeněk Beňo

Currently a global problem is finding a solution for the enormous energy demand. Additionally worldwide there are many production plants that varnish their products. During this process are formed various types of wastewaters, which are usually hard to treat due to their chemical composition and high moisture content. One of the technologies that can utilize liquid wastes along with the production of energetically usable gases is supercritical water gasification (SCWG). This paper presents results from hydrothermal gasification of real waste streams from industrial activity, which produces radiators. These wastewaters were gasified in a vertical continuous laboratory apparatus using supercritical water as medium.

Klíčová slova: real wastewaters, varnishing, hydrothermal gasification, continuous apparatus
2/2017 - stránky 54 - 59DOI: 10.35933/paliva.2017.02.02

Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Veronika Šnajdrová, Tomáš Hlinčík, Karel Ciahotný

Příspěvek se zaměřuje na účinnosti jednotlivých systémů pro ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů a jejich detailnější popis. Systémy pro akumulaci elektrické energie jsou důležitým faktorem pro zajištění stálých dodávek elektrické energie do elektrické sítě. V praxi se využívá mnoho systémů pro akumulaci elek-trické energie. V tomto článku budou popsány nejvyužívanější technologie.

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, elektrická energie, akumulace elektrické energie
2/2017 - stránky 60 - 66DOI: 10.35933/paliva.2017.02.03

Continuous testing of carbonate loop in the fluidized bed unit with closed circulation

Marek Staf, Karel Ciahotný, Viktor Tekáč, Tomáš Hlinčík, Erlisa Baraj, Eliška Purkarová, Barbora Miklová, Martin Janák, Veronika Podzemná

The study describes actual experiences with continuous testing of high temperature CO2 sorption on limestones using a unique pilot laboratory fluidized bed reactor. The article summarizes results obtained after mathematic processing of data, collected during longer term measurements. Experiments with cyclically alternated decarbonation and carbonation phases were performed without shutting down the system. Sorption behavior of tested substrate was compared with the same parameters evaluated using two smaller-scale laboratory apparatuses. One of the laboratory apparatuses had a fixed bed reactor, while the other was equipped with quartz-made fluidized bed adsorber. The effect of different heating rates, applied in the three above mentioned apparatuses, on sample sintering of the sample was discussed and documented by appropriate SEM photos.

Klíčová slova: carbon dioxide, limestone, fluidised bed reactor, carbonate loop
2/2017 - stránky 67 - 76DOI: 10.35933/paliva.2017.02.04


technická podpora šéfredaktor