Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

1/2015

Charakterizace produktů pyrolýzy uhlí s přídavkem směsných plastů

Martina Havelcová, Olga Bičáková, Ivana Sýkorová, Ahmed Melegy

Směsi směsných odpadních plastů a sub-bituminózního uhlí byly použity pro přípravu koksů. Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv mají poměry vstupních surovin na strukturu a složení pyrolýzních produktů. Připravené koksy vykazovaly vliv přidaných směsných plastů a nejorganizovanější uhlíkatá struktura byla pozorována u koksů připravených ze vstupních surovin v poměru uhlí k plastům 90/10 a 95/5. Rostoucí přídavek směsných plastů měl pozitivní vliv na složení plynu a zvýšení jeho energetické hodnoty.

Klíčová slova: pyrolýza, sub-bituminózní uhlí, směsné plasty
1/2015 - stránky 1 - 6DOI: 10.35933/paliva.2015.01.01

Přeměna vodíku a oxidu uhličitého na methan

Tomáš Hlinčík, Karel Ciahotný, Viktor Tekáč, Stanislav Vagaský a Erlisa Baraj
Článek popisuje teoretické základy katalytické hydrogenace oxidu uhličitého vodíkem na methan a dále pak laboratorní experimenty provedené v této oblasti s cílem posouzení schopnosti katalyzátoru na bázi niklu katalyzovat účinně tuto hydrogenační reakci a s cílem posouzení citlivosti daného katalyzátoru na sloučeniny síry, které mohou být přítomny v reagující směsi plynů. K danému účelu byla sestavena laboratorní tlaková aparatura, na které probíhaly testy niklového katalyzátoru k methanizaci vodíku a oxidu uhličitého za různých experimentálních podmínek. Následně byl katalyzátor deaktivován pomocí SO2 a použit k opakovanému testování methanizační reakce za stejných podmínek. Bylo zjištěno, že katalyzátor po deaktivaci SO2 má podstatně nižší katalytickou aktivitu pro methanizační reakci, avšak je schopen postupné regenerace v prostředí vodíku. Sirné sloučeniny zachycené na katalyzátoru se postupně uvolňují do produkovaného plynu.
Klíčová slova: methanizace, vodík, oxid uhličitý, sirné sloučeniny, deaktivace
1/2015 - stránky 7 - 12DOI: 10.35933/paliva.2015.01.02

Flue gas desulphurization and denitrification using activated coke

O. Prokeš, K. Ciahotný, T. Hlinčík and W. Heschel

In the process of coal treatment is produced the coal sludge. One of the usage options of this sludge is their thermal treatment and conversion to the activated coke. The options for the conversion of coal sludge on activated coke and the testing of its properties was investigated in the laboratory research, whose results are presented in this article. Waste from coal flotation was used for the laboratory production of activated coke. The obtained samples were tested for SO2 adsorption and NO removal from flue gas. The results achieved were compared with those of industrial activated coke. The wastes from coal flotation represent very good raw material for activated coke production. The activated coke samples prepared from these raw materials under laboratory conditions show similar properties as the industrially produced activated coke by Rheinbraun and Carbo Tech.

Klíčová slova: activated coke; desulphurization; denitrification
1/2015 - stránky 13 - 20DOI: 10.35933/paliva.2015.01.03

Metody stimulace uhelných slojí

Zuzana Weishauptová, Oldřich Přibyl

Těžba uhelného plynu s vysokou koncentrací methanu je vzhledem k nízké propustnosti uhelných slojí spojena s nutností použití štěpících stimulačních technologií, které zajišťují dlouhodobý výtok těženého plynu. V článku je podrobně popsána metoda hydraulického štěpení, která může být realizována v závislosti na podmínkách těžené lokality s různými štěpícími médii. Ačkoliv typy štěpících tekutin a jejich použití se vyvíjí již několik desetiletí, jejich vývoj a výzkum neustále pokračují.

Klíčová slova: hydraulické štěpení, uhelné sloje, propant, štěpící médium
1/2015 - stránky 21 - 25DOI: 10.35933/paliva.2015.01.04


technická podpora šéfredaktor