Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Pokyny pro autory

1. Obecné pokyny pro autory


V časopise PALIVA jsou zveřejňovány příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Rukopisy je třeba zaslat redakci prostřednictvím elektronického formuláře, případně e-mailem na adresu paliva@vscht.cz. Rukopis musí být opatřen plným jménem autora, názvem a poštovní adresou jeho pracoviště, a dále jeho e-mailovou adresou. Má-li příspěvek více autorů, je třeba vyznačit, kterému z nich má být zasílána korespondence. Pokud toto vyznačení chybí, redakce koresponduje s prvním z autorů. Redakce autorovi potvrdí příjem rukopisu.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě jejich věcných nedostatků, ale i tehdy, nevyhovují-li těmto pokynům či profilu časopisu.

Zveřejnění příspěvků v časopise Paliva je zpoplatňováno částkou 1000,- Kč.

2. Struktura rukopisu

Přehledný referátový článek (review) má tyto části: název práce, jména autorů a adresy pracovišť, abstrakt, seznam klíčových slov, úvod, vlastní text členěný do kapitol, závěr (příp. poděkování), citace literatury a anglický souhrn.

Původní sdělení má následující členění: název, jména autorů a adresa jejich pracovišť, abstrakt, seznam klíčových slov, úvod, experimentální část, výsledky a diskuse, závěr (příp. poděkování), citace literatury a anglický souhrn.

3. Obecné zásady přípravy rukopisu

Název článku by měl obsahovat informaci o účelu a výsledcích práce. Název nemá obsahovat zkratky. Délka názvu článku nesmí překročit 120 znaků.

Jména autorů a adresy jejich pracovišť se uvádějí v plném znění, včetně e-mailové adresy prvního (korespondujícího) autora. Jsou-li autoři z více pracovišť, provede se jejich přiřazení použitím písmenných horních indexů (např. Jan Nováka, aÚstav technologie...).

Abstrakt by měl stručně, ale výstižně a vyčerpávajícím způsobem vystihovat zaměření článku, cíle práce, použité metody (u původních sdělení) a zjištěné výsledky. Rozsah abstraktu by měl být 100 až 200 slov.

Klíčová slova vystihující zaměření práce; počet klíčových slov by neměl přesáhout 10.

Úvod má stručně vymezit cíl příspěvku, charakterizovat stav současného poznání v problematice, přístup k řešení problému (u původních příspěvků). V úvodu jsou uváděny citace souborných prací zaměřených k danému tématu, přednost mají základní a nejnovější práce. Nadbytek citací či snaha o vyčerpávající seznam publikovaných prací je nežádoucí.

Experimentální část popisuje použité materiály, metody, postupy, resp. přístroje tak, aby čtenář mohl uvedená měření či pokusy reprodukovat. Operace, postupy, přístroje a látky již známé se však uvádějí jen odkazem. Je-li experimentální část rozsáhlejší, měla by být pro usnadnění orientace členěna do kapitol.

Kapitola Výsledky a diskuse obsahuje obvykle nejprve výčet dosažených výsledků (primárních dat, případně dat odvozených výpočtem) a závěry, které lze z těchto dat vyvodit, porovnání výsledků s literárními údaji, diskusi příčin případných rozdílů či rozporů apod.

Seznam symbolů (fyzikálních veličin, zkratek chemických sloučenin a postupů, akronymů) je důležitý u každého článku, u něhož v textu, matematických rovnicích, schématech apod. se vyskytuje větší počet těchto symbolů. U fyzikálních veličin je nutné uvést jejich rozměr. Pro volbu fyzikálních nebo fyzikálně chemických symbolů je závazný IUPAC Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical Quantities and Units (Pergamon Press, Oxford 1993). Zásadně se používají SI jednotky, jiné jednotky je nutné vysvětlit, pokud jejich definice není jasná. Zkratky se doporučují zejména tehdy, jsou-li běžně používány (NMR, IČ, apod.).

4. Technické pokyny pro tvorbu rukopisu

Rukopis musí být psán v textovém editoru Word, písmo Times New Roman, velikost písma 10 b., šíře okrajů 2 cm, ve dvou sloupcích, se zarovnáním textu do bloku. Řádkování v celém dokumentu je 1, první řádek odstavce je odsazen o 0,7 cm. Na začátku je uveden velkými písmeny název příspěvku (Times New Roman, 12 bodů, tučné písmo, zarovnání doprostřed). Na dalším řádku se uvedou jména a příjmení autorů bez titulů, a adresy jejich organizací (Times New Roman, 10 bodů, kurzíva, tučné písmo, zarovnání na střed). Autor pro korespondenci, pokud není uveden na prvním místě, se označí hvězdičkou. Na dalším řádku následují adresy a e-mailové kontakty na všechny autory (Times New Roman, 10 bodů, kurzíva, zarovnání na střed). Dále následuje jeden volný řádek a poté text příspěvku. Stránky rukopisu musí být číslovány (včetně literatury, tabulek, obrázků, textů k obrázkům, strukturních vzorců).

Pro usnadnění tvorby textu je k dispozici šablona pro textový editor Word. Tato šablona obsahuje předdefinované styly pro všechny povinné části článku - normální text, nadpisy, záhlaví, abstrakt, formáty tabulky apod. Použitím stylů namísto ručního nastavování formátů ušetříte mnoho práce a vyhnete se odchylkám oproti vyžadovanému vzhledu článku.

V textu lze používat obvyklým způsobem zvýraznění textu, horní a dolní index, kurzívu atd. Žádoucí je i dodržování základních typografických pravidel: po větné čárce a tečce musí být vždy mezera, text uvnitř závorek pokračuje bez mezery, apod. Důsledně rozlišujte pomlčku a spojovník. Pomlčka (jakožto větná interpunkce) musí být oddělena dvěma mezerami, např.: "Tento postup - třebaže autoři, kteří jej používali, doporučují jiný - se osvědčil.". Naproti tomu spojovník se vkládá mezi slova bez mezer: fyzikálně-chemický, apod. V posledním případě, kdy je spojovník na začátku chemického názvu, se doporučuje použít tzv. tvrdý (neoddělitelný) spojovník, který lze vytvořit např. ve Wordu a který zabrání tomu, aby se lokant (číslovka) ocitl na konci řádku a zbytek názvu na řádku novém. Délka rukopisu se doporučuje do 15 stran.

Strukturní vzorce a schémata
Vzorce jsou číslovány arabskými čísly v kurzívě, nebo označeny názvem.

Tabulky
Tabulky se označují arabskými číslicemi. Každá tabulka je opatřena názvem, který vystihuje vzájemné vztahy uvedených veličin.

Každá tabulka musí být opatřena anglickou verzí popisku.

Obrázky
Obrázky se číslují arabskými číslicemi. Každý obrázek musí být opatřen legendou, která jej činí jednoznačně srozumitelným (tj. bez nutnosti hledat nezbytné informace v textu).

Grafy musí mít označenu osu souřadnic a pořadnic příslušným názvem veličiny, rozměr se uvádí v závorce. Pokud je rozměr složen z několika jednotek, oddělují se tečkou. Zlomek se vždy převádí na součin s dělitelem v záporné mocnině (např.: mol.min-1).

Typ grafů by měl být co nejjednodušší, kvalita obrázku musí odpovídat běžné tiskové kvalitě pro tvorbu časopisů.

Každý obrázek musí být opatřen anglickou verzí popisku.

Odkazy na literaturu
Odkazy na literaturu se číslují v pořadí, v jakém přicházejí v textu práce, a jsou uváděny formou čísla v hranaté závorce v příslušném místě textu. Zkratky časopisů se používají podle Chemical Abstract Service Source Index, včetně transliterace jmen autorů, názvů knih atd. psaných jinak než latinkou. Na minimum by měly být omezeny odkazy na nepřístupnou literaturu (interní výzkumné zprávy, firemní literaturu neperiodického charakteru), nepublikované práce, soukromá sdělení, přednášky, u nichž nebyl zveřejněn úplný text apod. Odkazy na těžko dostupné práce by měly být doplněny odkazem na Chemical Abstracts. Pokud má zdroj přiděleno číslo DOI (Digital Object Identifier), je třeba ho v odkazu uvést ve formě doi: XX.XXXX/xxxx.xxx

Jména autorů se uvádějí jako příjmení následovaná iniciálami s tečkou; má-li jeden autor více iniciál, je vhodné tyto iniciály oddělit tzv. tvrdou mezerou. Jednotliví autoři se oddělují čárkou, spojka "a" se nepoužívá, za posledním autorem se píše dvojtečka, např. Novák S. M., Kutil A. J.

Název publikace následuje za jmény autorů jako plný název publikace v jazyce, který je použit v originálním znění:  
Li, J., He, Y., Tan, L. et al. Integrated tuneable synthesis of liquid fuels via Fischer–Tropsch technology. Nat Catal 1, 787–793 (2018), doi: 10.1038/s41929-018-0144-z
Pokud časopis není členěn do svazků, uvádí se po názvu časopisu letopočet a poté číslo první stránky práce:

Odkaz na knihy, monografie
Je nutné uvést název knihy. Na konci citace je název vydavatele, místo a rok vydání:
Lukeš K. A.: Pevná paliva. Kapitoly o uhlí. Magnet Press, Pardubice 2009.

Odkaz na přednášky/postery na konferencích
Za jmény autorů a názvem příspěvku musí být uveden plný název konference (kongresu, sympozia) v originálním jazyce, místo konání a datum, příp. termín. Pokud byl vydán sborník (Proceedings, Book of Abstracts), je třeba citovat nejen svazek, ale zejména i stránku:
Corning D. R.: LCO hydrotreating. 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Coal, Prague, 31 Aug. - 4 Sept. 1998, Book of Abstracts , str. 137

Odkaz na patenty a patentové přihlášky
Je-li přihlašovatelem firma, musí její název následovat v závorce po jménech autorů. Citace musí být doplněna buď odkazem na Chemical Abstracts:
Fuchikamiu T., Ubukata Y. (Sagami Chemical Research Center): PCT Int. Appl. WO 91 09674; Chem. Abstr.115, 158720 (1991).

Odkaz na právní dokumenty, zákony Vždy uvádět název zákona, např.:
Zákon č. 309/1992 Sb.o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami(zákon o ovzduší), (např. § 28, odst. 1a). Sbírka zákonů1992, částka 57, str. 1343.

Odkaz na technické normy
Vždy musí být uveden název normy (číslo nestačí):
ISO Standard 8192-84: LNG quality: Test for combustion.

Odkaz na internetové stránky
Odkaz na webové stránky by měl obsahovat, pokud jsou dostupné, informace o autorovi, organizaci, předmětu sdělení a datu zveřejnění. Vzhledem k tomu, že obsah internetových stránek se může průběžně měnit, je třeba v citaci uvést, kdy byla dotyčná informace stažena:
Spolana a.s:. Neraten - Linear Alpha Olefins: Neraten 30+ (Aug. 1998). Spolana, Neratovice 1998. http://www. spolana.cz, staženo 7. října 1998.

5. Souhrn v anglickém jazyce

Anglický souhrn je umístěn na konci článku, začíná jmény autorů, následuje název instituce a její zjednodušená adresa, a pak název příspěvku. Rozsah dalšího textu souhrnu je max. 500 slov. Souhrn by měl obsahovat dostatek informací o zaměření článku, použitých postupech, získaných výsledcích a závěrech práce. Zkratky, citace literatury, tabulky, obrázky a odkazy na text jsou vyloučeny.


technická podpora šéfredaktor