Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

1/2021

Low-temperature treatment of waste PET

Pavel Straka, Olga Bičáková, Nikoleta Čímová

Today, waste plastics represent a promising source both for energy production and chemicals. One way to use their potential is pyrolysis under well-defined conditions. This work presents a suitable method for treat-ment of waste polyethylene terephthalate (PET) using low-temperature pyrolysis realized by heating rates of 5 °C.min-1 (slow pyrolysis) or 25 °C.min-1 (fast pyrolysis) up to final temperature of 400 °C. Under these con-ditions, the valuable products were formed, namely solid fuel with HHV 31-33 MJ.kg-1 and liquid mixture containing mainly ethylene glycol and aldehydes. While slow pyrolysis provides mainly solid fuel, ethylene glycol and aldehydes, main products of fast pyrolysis are solid fuel and paraldehyde.

Klíčová slova: PET, Pyrolysis, Ethylene glycol, Aldehyde, Solid fuel
1/2021 - stránky 1 - 9DOI: 10.35933/paliva.2021.01.01

Dekontaminace likvidovaných kovových zařízení znečištěných odorantem při přepravě zemního plynu

Petr Buryan, Siarhei Skoblia

V textu je popsán nový způsob asanace železného šrotu znečištěného odorantem zemního plynu - tetrahydrothiofenem, který dosud byl před recyklací asanován chlornanem. Nový, velmi snadný a v běžných podmínkách aplikovatelný postup umožňuje železný odpad zpracovat na kvalitu umožňující jeho recyklaci bez aplikace ekonomicky a ekologicky náročných opatření. Laboratorně plynově-chromatograficky a olftaktometricky bylo prokázáno, že k destrukci 1 g tetrahydrothiofenu pod mez zápachu stačí 3,5 g peroxoboritanu sodného za přítom-nosti kyseliny octové. Olfaktometrická kontrola o účinnosti procesu byla prováděna po 20 hodinách a opako-vaně potvrdila účinnost nového postupu deodorizace.

Klíčová slova: odorant, asanace, tetrahydrothiofen, železný šrot
1/2021 - stránky 10 - 15DOI: 10.35933/paliva.2021.01.02

Charakterizace možných alternativních materiálů pro výrobu námořních paliv

Dominik Schlehöfer, Aleš Vráblík, Radek Černý

Námořní doprava se velkou měrou podílí na znečišťování životního prostředí. Z daného důvodu došlo od 1. 1. 2020 u námořních paliv k razantnímu snížení maximálního povoleného obsahu síry. Toto snížení lze nejjednodušeji řešit pomocí ředění konvenčních vysokosirných paliv vhodnou nízkosirnou složkou. Míchání dvou a více složek s sebou však přináší potenciální riziko nekompatibility, případně nestability výsledného produktu, zvláště v případě delšího skladování a přepravy ke koncovým spotřebitelům. Z výše uvedených důvodů se tato práce zabývá zmapováním a charakterizací alternativních surovin, které by bylo možné využít k produkci nízkosirných paliv s obsahem síry do 0,5 % hm. Celkem bylo charakterizováno 5 surovin (1 konvenční topný olej a 4 alternativní suroviny). Tyto suroviny byly porovnány s ohledem na kvalitativní vlastnosti požadované pro námořní paliva dle ISO 8217. Následně byla nastíněna vhodnost zmíněných surovin pro další mísení s cílem splnit požadované kvalitativní parametry pro námořní paliva.

Klíčová slova: námořní palivo, alternativní suroviny, kompatibilita, stabilita, mikroskop
1/2021 - stránky 16 - 23DOI: 10.35933/paliva.2021.01.03

Způsoby nakládání se skládkovým plynem na skládkách v režimu integrované prevence

Karolína Keprtová, Jan Kolář

Článek je zaměřen na problematiku nakládání se skládkovým plynem na skládkách, které jsou v působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Ačkoliv je skládkování jako způsob nakládání s odpadem na ústupu, následná péče o skládky bude probíhat ještě další desetiletí po jejich uzavření a stejně tak musí probíhat i záchyt skládkového plynu. Článek shrnuje informace o způsobu nakládání se skládkovým plynem získané prostřednictvím informačního systému integrované prevence i pravidla pro nakládání se skládkovým plynem dle platných norem ČSN.

Klíčová slova: skládkový plyn, integrovaná prevence, IPPC, kogenerace
1/2021 - stránky 24 - 29DOI: 10.35933/paliva.2021.01.04


technická podpora šéfredaktor