Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Publikační etika

Prohlášení o publikační etice a publikačních pochybeních  

Naše prohlášení o publikační etice a publikačních pochybeních jsou založena na osvědčených postupech používaných editory odborných časopisů.

 

Rozhodnutí o přijetí rukopisu ke zveřejnění

Šéfredaktor časopisu je zodpovědný za rozhodnutí, který z článků zaslaných do časopisu Paliva bude zveřejněn. Řídí se při tom strategií projednanou redakční radou a schválenou vydavatelem, a dále Autorským právem platným v České republice.

 

Objektivita posuzování

Editor posuzuje rukopis z hlediska jeho obsahu bez ohledu na původ autora či jeho instituce, bez ohledu na gender, sexuální orientaci, náboženství, etnický původ či politické přesvědčení autorů.

 

Důvěrnost posuzování

Editor nesmí předávat informace o publikacích zaslaných ke zveřejnění v časopise Paliva nikomu, kromě korespondenčního autora, lektorů, potenciálních lektorů, a vydavatele.

 

Zveřejnění a střet zájmů

Nepublikované materiály v předložených rukopisech nesmí používat editor k vlastní výzkumu a vlastní potřebě bez výslovného písemného souhlasu příslušných autorů.

 

Povinnosti recenzentů

Pomoc editorovi v rozhodování o přijetí rukopisu ke zveřejnění

Recenzenti napomáhají editorovi při jeho rozhodování a prostřednictvím komunikace mezi editorem a autory pomáhají zvýšit kvalitu článku.

 

Rychlost posuzování

Recenzenti určení editorem, kteří se cítí být nedostatečně kompetentní a kvalifikovaní k objektivnímu posouzení rukopisu, nebo ví, že jeho bezodkladné posouzení nejsou schopni zajistit, by měli oznámit editorovi a omluvit se z procesu posuzování rukopisu.

 

Důvěrnost posuzování

S každým rukopisem obdrženým k lektorování se zachází jako s důvěrným dokumentem. Nesmí být ukazován ani diskutován s jinými odborníky s výjimkou osob autorizovaných editorem.

 

Objektivita posuzování

Lektorské posudky musí být vypracovány objektivně. Subjektivní postoj lektora je nevhodný. Lektoři musí podpořit své názory argumenty.

 

Citace literárních zdrojů

Lektoři mohou objevit další relevantní publikované práce, které nejsou citovány autory a upozornit editora na jejich existenci. Lektor může rovněž editora upozornit na výraznou podobnost mezi recenzovaným článkem a jinými publikovanými pracemi na základě svých osobních poznatků.

 

Konflikt zájmů

Veškeré informace a myšlenky získané během recenzního řízení musí zůstat důvěrné a nesmí se použít k osobnímu prospěchu. Lektor musí odmítnout recenzovat rukopisy, u nichž může dojít ke konfliktu zájmů z důvodů konkurence, spolupráce či jiného vztahu k autorům, společnostem a institucím spojených s článkem.

 

Povinnosti autorů

Publikační standardy

Autoři prezentující výsledky výzkumu se vyjadřují s maximální možnou přesností a objektivitou. Práce by měla obsahovat všechna podstatná data a informace umožňující reprodukovat výzkum. Jakékoli zkreslování či úmyslné zkreslování výsledků je pokládáno za neetické a neakceptovatelné.

 

Přístup k datům a jejich uchování

Autoři mohou být požádáni o poskytnutí dat souvisejících s daným článkem pro redakční recenzi a měli by být připraveni poskytnout odborné veřejnosti přístup k těmto údajům (v souladu s příkazem ALPSP-STM pro Data a databáze), je-li to proveditelné a v každém případě by měli být připraveni uchovávat tyto údaje ještě po přiměřenou dobu po zveřejnění článku.

 

Originalita a plagiátorství

Autoři zasílají spolu s rukopisem prohlášení o tom, že jejich práce je původní a nebyla dosud publikována v žádném jazyce, a pokud autoři používají výsledky či názory jiných autorů, všechny jsou v článku řádně citovány.

 

Autorský zákon

Zveřejnění výsledků v podobě publikace podléhá Autorskému zákonu. Autorsky chráněné materiály (např. tabulky, obrázky či extenzivní citace) smí být reprodukovány pouze se souhlasem majitele práv originálního díla.

 

Vícenásobné, duplicitní nebo souběžné publikace

Autor nesmí veřejně publikovat práci, která popisuje stejné experimenty, ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Současné nabízení stejné práce ve více časopisech je pokládáno za neetické a neakceptovatelné.

 

Citace literárních zdrojů

Autoři jsou povinni citovat veškeré práce, které ovlivnili jejich publikaci a učinit poděkování všem, kteří jejich práci ovlivnili či jinak pomohli jejímu vzniku.

 

Autorství publikací

Autorství je omezeno pouze na osoby, které měly podíl na přípravě vzniku a zpracování publikace, všechny tyto osoby mají být uvedeny jako spoluautoři.

 

Odstranění chyb z publikovaných prací

Pokud autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve své publikované práci, má právo okamžitě uvědomit editora nebo vydavatele a spolupracovat na nápravě situace.

    


technická podpora šéfredaktor