Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

2/2015

Příprava a charakterizace mezofáze z černouhelné smoly

Plevová Eva, Valovičová Věra, Vaculíková Lenka, Ritz Michal, Kaloč Miroslav

Mezofázová smola je široce využívána pro přípravu uhlíkatých materiálů s vysokou hustotou a pevností, adsorbentů, katalyzátorů, izolací a také při výrobě elektrod. Nejrozšířenějšími zdroji pro zisk mezofáze jsou v podstatě černouhelná a ropná smola. Příspěvek je věnován přípravě mezofáze z černouhelné smoly a posouzení jejích vlastností pomocí metody termické analýzy v kombinaci s metodou optické mikroskopie a infračervené spektroskopie.

Klíčová slova: černouhelná smola, mezofáze, optická mikroskopie, termická analýza, Ramanova spe
2/2015 - stránky 26 - 29DOI: 10.35933/paliva.2015.02.01

Stanovení měrného povrchu vybraných adsorbentů metodou BET a metodou DFT

Lenka Jílková, Veronika Vrbová, Karel Ciahotný

Pro stanovování měrného povrchu bylo vybráno několik druhů adsorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí, molekulových sít a silikagelů. Tyto sorbenty byly podrobeny měření na sorpčním systému Quantachrome ASiQ a ke stanovení měrného povrchu byly aplikovány dvě metody, a to metoda BET a metoda DFT. Sorbenty na bázi aktivního uhlí vykazovaly většinou vyšší hodnoty měrného povrchu stanoveného metodou DFT. Výjimku tvoří aktivní uhlí SC40, u kterého bylo vyšší hodnoty měrného povrchu dosaženo metodou BET. U testovaných silikagelů byl rozdíl mezi výsledky obou použitých metod jen nepatrný, měrné povrchy vybraných zeolitických materiálů dosahovaly při použití metody DFT až dvojnásobných hodnot oproti výsledkům získaným metodou BET. Použití jiného adsorptivu (Ar namísto N2) mělo vliv na rozdílné výsledky stanovení měrného povrchu pouze u metody DFT. Metoda DFT nekoreluje s metodou BET, a proto ji nelze doporučit ke standardním měřením pro stanovení měrného povrchu.

Klíčová slova: adsorpce, fyzisorpce, měrný povrch, metoda BET, metoda DFT
2/2015 - stránky 30 - 35DOI: 10.35933/paliva.2015.02.02

Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice

Michael Pohořelý, Tomáš Durda, Jaroslav Moško, Boleslav Zach, Karel Svoboda, Michal Šyc, Zdeněk Beňo, Petra Kameníková, Michal Jeremiáš, Jiří Brynda,

V článku jsou shrnuty výsledky spalovacího testu suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno – Modřice ve fluidním reaktoru se stacionární bublinovou vrstvou. Výsledky naznačují, že snížení obsahu sledovaných polutantů na hodnoty přikázané ve vyhlášce 415/2012 Sb. nepůjde dosáhnout výhradně primárními opatřeními v kotelní části zařízení na energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu.

Klíčová slova: fluidní vrstva, spalování, čistírenský kal
2/2015 - stránky 36 - 41DOI: 10.35933/paliva.2015.02.03

Effect of asphaltenes on structure of paraffin particles in crude oil

Petr Vozka, Petr Straka, Daniel Maxa

During the transportation and storage of crude oil at low temperatures, asphaltenes and paraffin compounds leave deposits that can cause problems and are expensive to remove. We investigated the effect of an increased amount of asphaltenes on the content and the size distribution of paraffin particles in samples of crude oil. Two sets of Azeri Light crude oil samples were used: the one set contained the standard asphaltene content of 0.035 wt.%; the other set was enriched with asphaltenes in propane asphalt form until the final asphaltene content was 0.35 wt.%. Both sets were thermally treated in an autoclave at different temperatures (40, 60, 80, 100 °C) for one hour to eradicate their thermal history. Afterwards, the samples were cooled down to 10 °C, and polarized light microscopy was used to record image data about paraffinic particles present in the samples. Image analysis confirmed our theory that the samples with a tenfold higher asphaltene content had significantly reduced amounts of paraffin particles, which were also smaller in size. The effect of asphaltene concentration on the paraffin particles was dependent on the applied temperature. Our results suggest that the asphaltene addition could affect the deposit formation in crude oil, as well as improving its low-temperature properties.

Klíčová slova: paraffin particles, asphaltenes, polarized light microscopy, propane asphalt
2/2015 - stránky 42 - 47DOI: 10.35933/paliva.2015.02.04

Využití vysokosirných topných olejů jako lodního paliva

A. Vráblík, N. Bringlerová, J. M. Hidalgo, R. Černý

Přestože není Česká republika přímořským státem, mají zde produkované zbytkové vysokosirné topné oleje velký potenciál uplatnění v oblasti lodních (námořních) paliv. Problematika lodních paliv doznala v poslední době razantních změn a tato práce nabízí komplexní pohled na celkovou situaci včetně aktuální legislativy v oblasti maximálního povoleného obsahu síry a nejnovějších trendů pro splnění požadovaných parametrů s ohledem na nedostatek a vysokou cenu nízkosirného lodního paliva. Diskutována je také problema-tika kvalitativních změn topných olejů, které se projevují v průběhu dlouhodobého skladování či přepravy. Dále je představena nová metoda, s jejíž pomocí lze identifikovat nekompatibilní směsi topných olejů a předejít tak technologickým potížím během finálního zpracování či případným reklamacím z důvodu nevyhovující kvality oleje.

Klíčová slova: topný olej, lodní palivo, stabilita, kompatibilita, viskozita
2/2015 - stránky 48 - 53DOI: 10.35933/paliva.2015.02.05


technická podpora šéfredaktor