Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

3/2014

Plynná motorová paliva pro silniční vozidla v ČR

Josef Laurin
Předpoklad, že během 21. století budou ekonomicky těžitelná ložiska ropy, tj. suroviny pro výrobu klasických automobilových paliv nafty a benzinu, převážně vyčerpána, motivuje významnější výrobce motorů a vozidel k vývoji alternativních pohonů vozidel, ke kterým vedle hybridních a elektrických patří i zážehové motory na plynná paliva. Článek stručně informuje o nejvýznamnějších plynných automobilových palivech - zemním plynu, tekutých rafinerských plynech a vodíku. Uvádí různé způsoby použití plynných paliv k pohonu automobilů a rozsah jejich současného a očekávaného budoucího využití v ČR.
Klíčová slova: plynná motorová paliva, silniční vozidla
3/2014 - stránky 73 - 77DOI: 10.35933/paliva.2014.03.01

Testování membránových modulů pro separaci CO2 z bioplynu

Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková

Bioplyn vzniká anaerobní metanovou fermentací organického materiálu, přičemž hlavním výsledným produktem je binární plynná směs obsahující methan a oxid uhličitý a dále nerozložitelný kapalný organický zbytek obsahující tuhé částice. Vyrobený bioplyn se obvykle spaluje v kogeneračních jednotkách, které se využívají pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. V letních měsících, kdy je nízká spotřeba tepla, se přebytečné teplo maří odváděním do vzduchu. Proto je vhodné získaný bioplyn upravit na tzv. biomethan, s obsahem metanu vyšším než 95 % obj. Takto upravený bioplyn by bylo možné dále využít jako plnohodnotnou náhradu zemního plynu. Existuje několik technologií na odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu. Jedním ze způsobů je použití membránové separace. Během této práce byly testovány dva druhy membránových modulů pro separaci oxidu uhličitého v reálných podmínkách s použitím bioplynu vyráběného anaerobní fermentací čistírenských kalů. Byl sledován především vliv průtoku plynu moduly a vliv tlaku na účinnost sepa-race oxidu uhličitého z bioplynu. Testování membránových modulů probíhalo na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči.

Klíčová slova: membránová separace, bioplyn, CO2
3/2014 - stránky 78 - 82DOI: 10.35933/paliva.2014.03.02

Kvalita paliv pro zážehové motory: Vliv na provoz vozidel a emise polutantů, kontrola jakosti

Dan Vrtiška, Pavel Šimáček

Cílem článku je poskytnout přehled možných problémů spojených s používáním motorových paliv ne-vhodné kvality ve vozidlech se zážehovým motorem. Hodnocena jsou jednak konvenční paliva (automobilový benzin) a jednak alternativní paliva (E85). Posouzen je jak vliv na provoz vozidel, tak vliv na životní prostředí. Článek rovněž mapuje vývoj kvality automobilových benzinů distribuovaných na českém trhu v posledních 7 letech. Z výsledků kontrol provedených Českou obchodní inspekcí vyplývá, že u automobilových benzinů nejčastěji dochází k narušení kvality vlivem tzv. vzájemné kontaminace paliv. Ta je pravděpodobně způsobena přítomností motorové nafty, příp. jiných těžších frakcí. Palivo E85 je směs ethanolu a benzinu vhodná především pro vozidla označovaná jako FFV. Použití tohoto paliva v neupravených vozidlech se zážehovým moto-rem může vést k problémům (např. vyšší emise NOx).

Klíčová slova: automobilový benzin, ethanol, palivo E85, kvalita paliv
3/2014 - stránky 83 - 89DOI: 10.35933/paliva.2014.03.03

Kvalita paliv pro vznětové motory: vliv na provoz vozidel a emise polutantů, kontrola jakosti

Dan Vrtiška, Pavel Šimáček

Článek obsahuje informace o jednotlivých kvalitativních parametrech motorových paliv používaných ve vozidlech se vznětovými motory. Dále informuje o možných problémech spojených s nedodržením předepsané kvality paliv a vlivu používání nevyhovujících paliv na chod vozidla a emise polutantů. Pozornost je věnována především nejběžnějšímu palivu používanému ve vznětových motorech, kterým je motorová nafta. Součástí článku jsou i údaje o vývoji kvality motorových naft distribuovaných na českém trhu v letech 2007 až 2013. Kontroly motorových naft provedené Českou obchodní inspekcí ukazují, že nejčastěji nedodržovaným parametrem motorových naft je bod vzplanutí. S velkou pravděpodobností je tato skutečnost způsobená kontaminací automobilovým benzinem. Část článku je věnována i alternativním palivům s vysokým podílem metylesterů mastných kyselin (směsná motorová nafta SMN 30 a bionafta B100), jejichž využití je v České republice na vzestupu.

Klíčová slova: motorová nafta, bionafta, FAME, SMN 30, kvalita paliv
3/2014 - stránky 90 - 96DOI: 10.35933/paliva.2014.03.04


technická podpora šéfredaktor