Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

3/2013

Porovnání kvality vodíku z různých technologií výroby

Jan Hadrava, Roman Vokatý, Tomáš Hlinčík, Daniel Tenkrát
Článek je zaměřen na konvenční způsoby výroby vodíku reformingem fosilních surovin a také na alternativní metody produkce vodíku, které jsou v současné době ve stádiu výzkumu. Současná výroba vodíku využívá převážně procesu konverze fosilních paliv vodní parou. Důvodem je vysoký podíl CO z počátečního kroku vysokoteplotní konverze. Dle použité technologie je třeba většinu paliv pro výrobu vodíku odsířit, což se projeví vyšší cenou konečného produktu. Paliva zpracovávána parním reformováním produkují 70-80 % obj. vodíku. Parciální oxidací se získá pouze 35-45 % obj. vodíku v plynu.
Klíčová slova: vodík, parní reforming, elektrolýza
3/2013 - stránky 79 - 83DOI: 10.35933/paliva.2013.03.01

Stanovení oxidační stability biopaliv testem Rancimat

Sabina Tomašíková, Milan Pospíšil, Pavel Šimáček

Bionafta, resp. estery vyšších mastných kyselin rostlinného původu, je od 1. 6. 2010 přidávána k motorové naftě ve výši do 7 % obj. Takto upravená motorová nafta musí splňovat jakostní požadavky na kvalitu podle ČSN EN 590. Přídavek má dopady jak pozitivní, především snížení emisí při spalování paliva, tak i negativní spojené se stabilitou bionafty při skladování i při jejím použití v samotném vznětovém motoru. Stabilita bionafty je důležitá hlavně z hlediska možného poškození motoru. Rozlišujeme stabilitu termickou a oxidační. O oxidační stabilitě lze hovořit v souvislosti s nízkoteplotním namáháním v palivovém systému nebo při skladování bionafty. K termické nestabilitě dochází při vysokoteplotním namáhání v motoru při teplotách nad 150 °C, kdy méně stabilní produkty polymerují za vzniku sedimentů a úsad. V obou případech hraje důležitou roli přítomnost kyslíku. Při stanovení oxidační stability bionafty a jejich směsí s motorovou naftou se používají metody, kde se obvykle pracuje za přítomnosti kyslíku a při vyšších teplotách, aby se urychlil proces stárnutí. V této práci byla oxidační stabilita stanovena metodou EN 14 112 (Rancimat test).

Klíčová slova: Rancimat test, bionafta, oxidační stabilita
3/2013 - stránky 84 - 86DOI: 10.35933/paliva.2013.03.02

Stanovení oxidační stability metylesterů mastných kyselin pomocí tlakové diferenciální skenovací kal

Sabina Tomašíková, Milan Pospíšil, Zlata Mužíková, Jaroslav Černý
V posledních letech se problematice znečišťování prostředí věnuje stále větší pozornost. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí je automobilová doprava. Proto se hledají nová alternativní paliva, která by byla šetrnější k životnímu prostředí a zároveň splňovala požadavky na kvalitu pohonných hmot. Jednou z možností je použití metylesterů mastných kyselin při výrobě bionafty jako alternativního dieselového paliva.
Předložená práce se zabývá použitím tlakové diferenciální skenovací kalorimetrie při sledování oxidační stability metylesterů mastných kyselin s různým obsahem nenasycených kyselin.
Klíčová slova: oxidační stabilita, transesterifikace, tlaková diferenciální skenovací kalorimet
3/2013 - stránky 87 - 90DOI: 10.35933/paliva.2013.03.03

Měření výtokového koeficientu otvorů s nepravidelnými okraji

Ondřej Novák, Ilona Pasková, Václav Koza
Průtok plynu otvorem je složitý děj, který je zkoumán již dlouhou dobu. Dosavadní matematická a semiempirická řešení úspěšně modelují průtok plynu kruhovými otvory pro ustálený tok. V případě neustáleného toku plynu otvorem jsou výsledky stávajících řešení pouze částečně úspěšné, protože výtok plynu je ovlivněn mnoha faktory, mezi které patří geometrické vlastnosti otvoru, kvalita hran otvoru, tloušťka clonového kotouče, režim proudění a termodynamické a chemické vlastnosti plynu. Vzhledem k obtížné parametrizovatelnosti problému je experimentální vyhodnocování výtokového koeficientu stále důležitou oblastí výzkumu. Při porušení plynových potrubí zásahem třetích stran dochází k vytvoření otvorů specifických tvarů s roztřepenými hranami otvoru. Tato práce se zabývá měřením výtokového koeficientu otvorů s výklopem části materiálu nad vlastní otvor a otvorů s roztřepenými hranami při neustáleném výtoku plynu.
Klíčová slova: výtokový koeficient, neustálený výtok plynu, výtok plynu z nádoby
3/2013 - stránky 91 - 99DOI: 10.35933/paliva.2013.03.04

The Effect of potassium carbonate on Thermal Oxidation of Cokes and Carbonaceous Materials

Silvie Vallová, Eva Plevová, Věra Valovičová, Martin Hummel

The effect of K2CO3 on thermal oxidation of the blast furnace cokes and carbonaceous materials in the air was investigated by means of thermal analysis. The results obtained from the thermal analysis showed that coke contains two carbonaceous structures. The addition of K2CO3 affected mainly oxidation of a less ordered structure while the second stage oxidation went without changes. With increasing concentration of an additive, a decrease of both the characteristic temperatures and the values of activation energy occurred together with enhancement of reaction heat. The catalytic effect of potash on the oxidation of materials with variously ordered carbonaceous structure grows with no order of carbonaceous matter. In all cases (except graphite) the addition of potash caused a decrease of activation energies.

Klíčová slova: coke, potassium carbonate, thermal oxidation, kinetics, carbonaceous materials,
3/2013 - stránky 100 - 104DOI: 10.35933/paliva.2013.03.05

Použití paliva E85 v palivové soustavě zážehových motorů konstruovaných pro automobilový benzin

Daniel Maxa

Zvyšování obsahu biosložek v motorových palivech, plánované do r. 2020, lze v případě paliv pro zážehové motory realizovat buď plošným zvýšením koncentrace bioetanolu v automobilových benzinech, nebo použitím paliv s vysokým obsahem biosložky – např. paliva E85. Tomu však zatím brání malé rozšíření vozidel, resp. jejich motorů, schopných toto palivo spalovat. Jednou z možností většího rozšíření paliva E85 je dodatečná úprava pohonných jednotek původně konstruovaných pro automobilový benzin s malým přídavkem biosložky. Předkládaný příspěvek je věnován rozdílům ve vlastnostech obou typů paliv podstatným z pohledu dodatečné konverze motoru pro použití E85.V závěru příspěvku je proveden odhad vlivu změny vlastností paliva na jeho množství dávkované do spalovacího prostoru motoru se stechiometrickým spalováním.

Klíčová slova: bioetanol, automobilový benzin, E85, flex-fuel vehicle
3/2013 - stránky 105 - 108DOI: 10.35933/paliva.2013.03.06


technická podpora šéfredaktor