Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

1/2013

Aktuální témata a projekty v oblasti skladování a dopravy ropy do ČR

Tomáš Vlček, Filip Černoch

Článek vychází z projektu zpracovaného pro Česko-polské fórum Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Jedna z klíčových součástí výzkumu byla komplexní analýza plánovaných infrastrukturních projektů s ohledem na bezpečnost zásobování České republiky ropou. Tuto část výzkumu autoři představují právě v tomto článku. Cílem článku je přiblížit stav infrastruktury v oblasti skladování a dopravy ropy do ČR a zhodnotit nejaktuálnější projekty, které mají zvýšit bezpečnost zásobování ropou do ČR. Cílem je také poukázat na slabá místa a v závěru navrhnout doporučení pro další postup.

Klíčová slova: Ropa, Česká republika, infrastruktura, ropovod, Družba, energetická bezpečnost
1/2013 - stránky 1 - 6DOI: 10.35933/paliva.2013.01.01

Modelování proudění bioplynu adsorpčním ložem

Tomáš Hlinčík, Alice Procházková, Václav Koza

Bioplyn produkovaný anaerobním rozkladem organického materiálu obsahuje kromě methanu a oxidu uhličitého také celou řadu dalších látek, z nichž některé působí problémy při jeho energetickém využití. Mezi takovéto látky se řadí hlavně sulfan a nízkomolekulární siloxany. Pro zajištění spolehlivého provozu kogeneračních jednotek spalujících bioplyn je proto nutné instalovat vhodnou technologii odstraňování těchto nežádoucích složek bioplynu. Vhodnou metodou pro čištění bioplynu od těchto látek je adsorpce. V mnoha provozních aplikacích se již používají adsorpční zařízení k čištění bioplynu. Některá z nich však mají problémy s rovnoměrným prouděním plynu celým objemem adsorpčního lože. Článek je zaměřen na modelování proudění bioplynu skrze adsorpční lože v programu CFD. Simulace proudění bioplynu je prováděna na modelu adsorbéru, který má stejné parametry jako reálné zařízení. Výsledky simulačních výpočtů poskytují celkový pohled na rozložení proudění v adsorbéru, velikost tlakové ztráty při průchodu zařízením a rozložení rychlostí v adsorpční vrstvě.

Klíčová slova: modelování, bioplyn, adsorpce
1/2013 - stránky 7 - 13DOI: 10.35933/paliva.2013.01.02

Matematické modelovanie adsorpčného sušenia zemného plynu

Martin Šoltýs, Jozef Markoš

Tento článok sa zaoberá modelovaním sušenia zemného plynu od vody a vyšších uhľovodíkov použitím adsorpčného procesu. Poskytuje matematický model na simuláciu sušenia zemného plynu na skutočnej jednotke, ktorý je schopný predpovedať čas do nasýtenia náplne a čas na jej regeneráciu. Výpočtovej časti predchádza uvedenie teoretického základu potrebného k pochopeniu procesu.

Klíčová slova: zemný plyn, sušenie, adsorpcia, silikagél, pseudohomogénny model
1/2013 - stránky 14 - 20DOI: 10.35933/paliva.2013.01.03

Measuring a Discharge Coefficient of an Orifice for an Unsteady Compressible Flow

Ondřej Novák, Václav Koza

There are many applications where a compressible gas flows through an orifice or a nozzle. This complex process has been examined for long time. Nevertheless current one or two dimensional mathematic and semi-empirical theories that predict a flow of a compressible gas through an orifice during an unsteady discharge from a vessel are only partially successful. It is impossible to treat all factors that might affect such a discharge. An experimental examination of a compressible gas flow through an orifice is still important part for evaluation and prediction of a discharge coefficient. This paper brings an idea for setup an apparatus on which a broad range of properties of an orifice can be tested. Several groups of properties were tested on different types of orifices and the results are presented.

Klíčová slova: discharge coefficient, compressible flow, unsteady flow, discharge from a vessel
1/2013 - stránky 21 - 25DOI: 10.35933/paliva.2013.01.04

Hnědouhelný multiprach v technologických podmínkách výroby expandovaného kameniva

Petr Buryan

V práci je podána podrobná energetická bilance prokazující, že lze ekonomicky výhodně nahradit při výrobě expandovaného kameniva z cyprisových jílů z nadloží hnědouhelného dolu pomocí rotační pece zemní plyn hnědouhelným multiprachem. Posouzenou změnou paliva bude zajištěno snížení energetické náročnosti výroby a provozních nákladů bez negativního dopadu na kvalitu finálního výrobku.

1/2013 - stránky 26 - 31DOI: 10.35933/paliva.2013.01.05

Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy

Pavel Straka, Jana Náhunková

Práce prezentuje novou termogravimetrickou metodu stanovení nedopalu v popelech z biomasy využívající Boudouardovu reakci. Metoda nevyžaduje kyselé loužení k odstranění uhličitanů a lze ji použít i pro vzorky s vyšším obsahem portlanditu, kalcitu a dalších minerálních složek, typických pro popely ze spalování biomasy. Je použitelná v širokém rozsahu obsahu nedopalu. Správnost navrhovaného stanovení byla ověřena hmotovou bilancí uhlíku ve dvou vzorcích popelů z energetických provozů.

Klíčová slova: popel, biomasa, termogravimetrická analýza, nedopal, DSC
1/2013 - stránky 32 - 36DOI: 10.35933/paliva.2013.01.06


technická podpora šéfredaktor