Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

2/2016

Gravimetrická příprava plynných referenčních materiálů

Jan Beránek, Siarhei Skoblia

Poptávka po plynných referenčních materiálech využívaných pro kvantitativní analýzu plynných směsí všeobecně převyšuje nabídku. Vícesložková plynná směs uhlovodíků s nízkým obsahem pentanů, hexanů dalších nehořlavých složek (N2, CO2) a malým množstvím sirných odorantů s přesně definovaným složením je plynným referenčním materiálem zemního plynu. Podobné referenční materiály jsou značné drahé, obtížně dostupné a často mají nízkou kvalitu charakterizovanou vysokou nejistotou obsahu některých složek a jejich nízkou stabilitou. Kvalita referenčního materiálu má v tomto případě zásadní vliv na správnost a spolehlivost analytického stanovení, špatné výsledky mohou ovlivnit celou sféru dopravy, distribuce a prodeje zemního plynu. Předložená práce se zabývá problematikou gravimetrické přípravy a následné validací primárních plynných referenčních materiálů a popisuje zkušenosti jediného akreditovaného v ČR pracoviště.

Klíčová slova: plynný referenční materiál, gravimetrická příprava plynných směsí, návaznost měř
2/2016 - stránky 45 - 53DOI: 10.35933/paliva.2016.02.01

Life Cycle Assessment of high temperature sorption of CO2 carbonate loop

Kristína Zakuciová, Vladimír Kočí

One of the long-term objectives of the environmental policy is to decrease the emissions of different kinds of industries. Research concerning CO2 capture and storage (CCS) technologies takes place worldwide for many years, but the demand of current energy output has not yet been achieved by economically and technically manageable technology. The most common method of CCS technology is the capture of CO2 from the flue gas after the combustion of fuel the so-called "post combustion" technology. An alternative method of post combustion technology is the high temperature sorption of CO2 by carbonate loop. Life Cycle Assessment (LCA) of the carbonate loop contributes to the holistic view in terms of environmental burdens and benefits.

Klíčová slova: life lycle assessment, carbonate loop
2/2016 - stránky 54 - 58DOI: 10.35933/paliva.2016.02.02

The Determination of Impurities in Helium Used for Reactor Cooling via GC/PDHID

Erlisa Baraj, Martin Janák, Tomáš Hlinčík, Jan Berka, Ivan Víden

The growing world energy demand has led to the need to find sustainable energy sources with a low environmental impact. Nuclear energy can be considered a carbon free with long term sustainability energy gen-eration system. In order to be able to offer efficient, economic, safe, with low radioactive waste and environmental impact energy production focus has been given to the development of advanced nuclear systems called Generation IV. Among the Generation IV nuclear systems VHTR which uses helium as coolant has received a great deal of attention. One of the key issues in this technology is the level of impurities in helium coolant. In this paper the purity of helium coolant for a HTHL as part of the infrastructure of gas cooled reactors in the Czech Republic was determined. The used analytical method was gas chromatography with pulsed discharge helium ionization detector (GC/PDHID). The PDHID is a universal, non-destructive and very sensitive detector. The analysed compounds in this paper are H2, CO, CO2, CH4, N2 and O2.

Klíčová slova: high temperature reactor; helium loop; impurities in helium; GC/ PDHID
2/2016 - stránky 59 - 66DOI: 10.35933/paliva.2016.02.03

Regenerace sorpční kapacity vápenců pro záchyt CO2 zaváděním vodní páry

Marek Staf, Veronika Vrbová, Lenka Jílková, Barbora Miklová
Studie řeší jeden z dílčích problémů používání vápenců v technologii regenerativní vysokoteplotní chemisorpce oxidu uhličitého, jímž je sintrace materiálu spojená s významným poklesem jeho přenosové kapacity. Výzkum se zabývá experimentálním testováním periodické hydratace kalcinátů přírodních vápenců, která byla navržena jako metoda průběžného zvyšování sorpční kapacity. Je popsána laboratorní aparatura s vertikálním ocelovým reaktorem, uzpůsobeným pro vysokoteplotní kalcinaci vzorků s navazujícím kontinuálním zaváděním externě generované páry a následným měřením karbonatace materiálu za variabilních experimentálních podmínek. Získané údaje byly porovnávány s alternativní metodou měření sorpčních kapacit s použitím vakuového volumetrického sorpčního analyzátoru. Byl diskutován též vztah mezi zařazením periodické hydratace, zjištěnou sorpční kapacitou a specifickým povrchem vzorku. U vzorku, jenž byl zvolen jako nejvhodnější pro daný účel, byl prokázán vysoce pozitivní vliv navržené parní regenerace, přičemž při cyklických pokusech byla ověřena udržitelnost technicky využitelné přenosové kapacity pro CO2 přes 20 g/100 g vsázky vápence.
Klíčová slova: chemisorpce, hydratace, sintrace, oxid uhličitý
2/2016 - stránky 67 - 77DOI: 10.35933/paliva.2016.02.04


technická podpora šéfredaktor