Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

1/2012

Vliv přídavku biomasy na odsiřovací schopnosti vápence při fluidním spoluspalováni uhlí

Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Světlana Kozlová

Práce je zaměřena na zjištění příčin snížení adsorpční kapacity kalcinátu vápence z lomu Černý důl využívaného pro záchyt oxidu siřičitého ze spalin fluidních kotlů při spoluspalování biomasy a hnědého uhlí.

1/2012 - stránky 1 - 5DOI: 10.35933/paliva.2012.01.01

Rafinace středních destilátů s přídavkem barveného plynového oleje

Josef Tomášek, Josef Blažek, Tomáš Bajer

Na trhu lze koupit střední destiláty, které obsahují barvivo a značkovač, protože se předpokládá jejich využití k energetickým účelům jako topný olej, nebo jako palivo pro jiné než automobilové motory. Tyto destiláty mohou mít v některých případech takové vlastnosti, že po hydrogenační rafinaci mohou být použity jako složka motorové nafty. Cílem této práce bylo ověřit, zda se při jejich hydrogenační rafinaci (desulfuraci) ve směsi s běžnou surovinou odstraní barvivo a značkovač, a zda mohou být surovinou pro výrobu motorové nafty.

1/2012 - stránky 6 - 12DOI: 10.35933/paliva.2012.01.02

Využití tlakové DSC pro hodnocení oxidační stability paliv a maziv

Jaroslav Černý

Práce seznamuje s metodikou a aplikacemi tlakové diferenciální skenovací kalorimetrie v oblasti analýzy ropných produktů. Jednou z nejrozšířenějších aplikací této techniky je stanovení oxidační stability. V článku jsou stručně shrnuty metodiky pro stanovení oxidační stability motorových olejů, naft a bionaft.

1/2012 - stránky 13 - 17DOI: 10.35933/paliva.2012.01.03

Uhlí jako primární energetický zdroj v roce 2010 a 2011

Marcela Šafářová, Jaroslava Šťovíčková

Článek popisuje pozici uhlí jako primárního energetického zdroje v letech 2010 a 2011, výši jeho těžby a spotřeby v globálním měřítku, v Evropě a v České republice. Současně jsou v článku uvedeny podíly uhlí na výrobě elektřiny. Pozornost je věnována zejména hnědému uhlí v ČR, které se těží ve dvou pánvích v severozápadních Čechách. Jeho zásoby jsou ve výši 850 mil. tun a podíl na spotřebě primárních energetických zdrojů je více než 40 %. V ČR se více než polovina elektřiny vyrábí z uhlí.

1/2012 - stránky 18 - 22DOI: 10.35933/paliva.2012.01.04

Odorizace vodíku

Roman Vokatý, Tomáš Hlinčík, Jan Hadrava, Daniel Tenkrát

Moderní energetické koncepce počítají se širokým využitím vodíku. Rozvoji však brání nutnost zabezpečení maximální bezpečnosti vycházející ze zcela specifických a vysoce rizikových vlastností vodíku. Tento článek je zaměřen na problematiku zajištění bezpečnosti vodíkových technologií s využitím odorizace. Především se zaměřuje na směsi bezsirných látek, konkrétně akrylátů, jejichž vlastnosti splňují náročné požadavky na odoranty a zároveň nezpůsobují otravu katalyzátorů. Dále je v článku popsána problematika spojená se skladováním odorizovaného vodíku za pomoci kovových hydridů, kryogenního a vysokotlakého skladování.

1/2012 - stránky 23 - 27DOI: 10.35933/paliva.2012.01.05


technická podpora šéfredaktor