Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

4/2018

Příprava impregnovaných materiálů pro záchyt CO2

Veronika Kyselová, Jan Vysloužil, Karel Ciahotný

Práce je zaměřena na přípravu modifikovaného sorpčního materiálu využitelného pro nízkoteplotní sorpci oxidu uhličitého ze spalin a odpadních plynů. Bylo vytipováno několik možných druhů sorpčních materiálů, které by bylo možné použít jako nosiče vhodného impregnantu určeného pro sorpci oxidu uhličitého z plynného prostředí. Pro zvolený systém nosič - impregnační činidlo byl navržen a experimentálně odzkoušen postup impregnace sorpčního materiálu. Následně byly zjišťovány vlastnosti původních i impregnovaných materiálů a jejich sorpční kapacity pro jednotlivé koncentrace oxidu uhličitého v modelové směsi plynu. Sorpční kapacity byly testovány za teploty 30 °C, následně byly testovány i různé způsoby regenerace materiálů saturovaných oxidem uhličitým.

Klíčová slova: impregnace, sorpční materiál, záchyt oxidu uhličitého
4/2018 - stránky 100 - 104DOI: 10.35933/paliva.2018.04.01

A review on dual fluidized bed steam gasification of pelletized solid biofuel

Van Minh Duong, Johannes Schmid, Hermann Hofbauer

Agricultural feedstock can be a sustainable biofuel option when they perform significant calorific value and high ash deforming temperature recorded. An appropriate gasification system particularly designed for solid biofuel provides an opportunity for combined heat and power generation in gas engine or gas turbine. In further, high calorific product gas, practically free of nitrogen, can be utilized for the Fischer-Tropsch synthesis of liquid biofuels and also for production of bio synthetic natural gas or other related gaseous products. The report provides an overall review on the dual fluidized bed steam gasifier performance on feedstock pellets at temperatures between 760 °C and 810 °C. Calcite (250 - 600 μm) with mainly CaCO3 in compositions and olivine sand (100 - 300 μm) were used as bed material for the reactor. Mass and energy balances were established on the base of stationary process simulations with IPSEpro. Physio-chemical characterization of solid biofuels were analysed and their ash fusion were evaluated. The interference on steady state operation in term of bed material agglomeration effects was discussed. Various tests on solid biofuels and further investigation on co-gasification of biomass are recommended before further scale-up.

Klíčová slova: bioenergy, biomass, solid biofuel, steam gasification
4/2018 - stránky 105 - 112DOI: 10.35933/paliva.2018.04.02

Mezinárodní výzkum aplikace popílků pro sorpci CO2

Marek Staf, Barbora Miklová

Článek poskytuje základní informace o aktuálně probíhajícím mezinárodním projektu, řešícím užití elektrárenských popílků k omezení emisí oxidu uhličitého, a sumarizuje dílčí výsledky, jichž bylo dosud dosaženo. Konsorcium řešitelů zahrnuje vědecké organizace z Řecka, ČR, SRN a Polska, přičemž z těchto zemí pochází i vzorková základna. Experimenty s cílem stanovit sorpční vlastnosti za různých podmínek (teplot, tlaků, složení spalin aj.) jsou rozděleny mezi participující pracoviště. V rámci výzkumných aktivit jsou hledány cesty, jak získat z odpadního a masově produkovaného materiálu levný sorbent, umožňující ekonomicky a zároveň efektivně sorbovat oxid uhličitý. Jako cílové použití materiálu je uvažován tzv. post combustion záchyt CO2, tj. separace daného skleníkového plynu ze spalin. Článek mimo jiné shrnuje údaje o analytických a experimentálních metodách, které jsou a v průběhu řešení projektu budou používány k charakterizaci vzorkové základny, k měření sorpčních vlastností a jejich zlepšování. Kromě laboratorních metod, zahrnujících XRF analýzu, měření BET povrchu, laboratorní sorpční aparatury aj. je stručně zmíněno i pilotní zařízení, na němž budou dosažené výsledky ověřovány s použitím reálných spalin.

Klíčová slova: oxid uhličitý, popílek, kapacita, adsorpce, zeolit
4/2018 - stránky 113 - 121DOI: 10.35933/paliva.2018.04.03

Laboratory pyrolysis and combustion of poorly treatable biowastes

Pavel Straka, Olga Bičáková

Pyrolysis of two types of biowaste whose use and processing are problematic, orange peel and apricot stones, provided a gas with a lower heating value of 11–14 MJ/m3, which can be, after improving, further used as the energetic gas. The obtained bio-oils exhibited a higher heating value of 30–32 MJ/kg and may be used as fuel oils; considering the large number of organic substances present in these oils, they can be alternatively utilized as a source of chemicals. Moreover, the pyrolysis further produced 27–29 wt.% of solid carbonaceous residue with a higher heating value of 33–35 MJ/kg, so, it may be used as auxiliary fuel for common solid fuels. Considered biowastes were further combusted and utilization of ashes obtained was investigated. It was found that ashes from the types of wastes studied can be used for the preparation of fertilisers for agricultural lands, because they contain significant amounts of essential elements – phosphorus, potassium and magnesium as well as calcium and sulphur.

Klíčová slova: biowaste, biomass, pyrolysis, combustion, ashes
4/2018 - stránky 122 - 127DOI: 10.35933/paliva.2018.04.04

Vliv snížené dodávky vodíku na aktivitu hydrodesulfuračního katalyzátoru

Nikola Bringlerová, Aleš Vráblík, Radek Černý, Blanka Zbuzková, Jana Hamerníková

Práce se zabývá vlivem výpadku dodávky vodíku na aktivitu odsiřovacího (HDS) katalyzátoru. Na dvou totožných paralelních reaktorech bylo prováděno odsiřování směsi atmosférického plynového oleje s přídavkem 10 % lehkého cyklového oleje. Na prvním reaktoru probíhala hydrorafinace za běžných reakčních podmínek (reakční teplota 350 °C, tlak 4,5 MPa a poměr vodíku k surovině 300 m3.m-3). Na druhém reaktoru byl opakovaně simulován výpadek průtoku vodíku a tlaku trvající po dobu 2 hodin (reakční teplota 350 °C, tlak 0,5 MPa a poměr vodíku k surovině 50 m3.m-3). Opakovaný výpadek vodíku a tlaku byl proveden za provozu reaktoru při běžných reakčních podmínkách, při kterých byl obsah síry v produktech 10 mg.kg-1. Tímto způso-bem byl studován vliv snížené dodávky vodíku na aktivitu odsiřovacího katalyzátoru a na kvalitu produktů. V důsledku snížení průtoku vodíku docházelo ve větší míře k zakoksování katalyzátoru a poklesu jeho aktivity, což muselo být kompenzováno zvyšováním reakční teploty.

Klíčová slova: deaktivace, aktivita, HDS katalyzátor, lehký cyklový olej, katalytická hydrogena
4/2018 - stránky 128 - 135DOI: 10.35933/paliva.2018.04.05

Námořní paliva po roce 2020 II

Aleš Vráblík, Radek Černý
Již dnes je zřejmé, že změna, kterou s sebou přinese snížení obsahu síry v námořních palivech od roku 2020, se promítne do celého rafinérského sektoru - od prodejců surové ropy, přes rafinérie, obchodníky s palivem, výrobce aditiv až po koncové uživatele. V loňském roce byl zveřejněn článek s názvem „Námořní paliva po roce 2020“ v časopisu Paliva, zabývající se touto problematikou, nicméně je nezbytné dílčí odhady průběžně upřesňovat a aktualizovat. Z těchto důvodů je předložen souhrnný článek mapující aktuální situaci a predikovaný vývoj po roce 2020, který obsahuje nejaktuálnější informace v ucelené formě. Zdá se, že klíčovou roli pro nadcházející období bude představovat výroba tzv. 0,5 % paliv s obsahem síry  nepřesahující 0,5 % hm., u kterých je očekáván nárůst spotřeby až o 40 %. Je však zřejmé, že alternativní paliva, jako je methanol nebo LNG, jsou příslibem do budoucna, především s ohledem na další plánovaná legislativní omezení. V neposlední řadě budou hrát rovněž neopomenutelnou roli hybridní systémy, které kombinují současné motory s alternativními technologiemi.
Klíčová slova: námořní palivo, obsah síry, IMO 2020
4/2018 - stránky 136 - 139DOI: 10.35933/paliva.2018.04.06


technická podpora šéfredaktor