Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

1/2023

Vlastnosti a analýza kapalných alternativních paliv II: Paliva obsahující ethanol

Martin Staš, Lukáš Matějovský, Zlata Mužíková, Jiří Kroufek, Pavel Šimáček

Význam alternativních paliv a jejich podíl na celkové spotřebě energie neustále roste. Důvodem je jednak úspora postupně klesajících zásob fosilních paliv, a taky snaha postupně snižovat emise oxidu uhličitého a dalších škodlivin. Tento článek je dalším ze série článků zaměřených na přehled technických požadavků a možností zkoušení alternativních paliv. Cílem těchto článků je poskytnout přehled požadovaných vlastností jednot-livých alternativních paliv, přehled předepsaných analytických zkoušek a vysvětlit jejich význam. Tento článek je zaměřen na kapalná alternativní paliva obsahující ethanol.

Klíčová slova: alternativní paliva, kapalná paliva, ethanol, E5, E10, E85, E95, ETBE, analýza
1/2023 - stránky 1 - 12DOI: 10.35933/paliva.2023.01.01

Výroba vodíku s využitím jaderných elektráren

Jakub-Vojtěch Ballek, Tomáš Hlinčík
V nejbližších letech lze očekávat, že celosvětová poptávka po vodíku bude postupně růst, přičemž bude stále větší tlak na jeho výrobu bez využití zemního plynu nebo ropy. V důsledku toho se hledají možné cesty, jak vyrobit vodík s nižší uhlíkovou stopou. Vedle využití obnovitelných zdrojů energie se jeví jako další možný zdroj jaderná energie. Tento příspěvek poskytuje přehled dostupných a vhodných technologií, které využívají jadernou energii. Mezi ně patří zejména elektrolýza vody, termochemický rozklad vody nebo hybridní cykly. Součástí příspěvku je i přehled jednotlivých výzkumných programů ve světě.
Jaderná elektrárna by ve spojení s výrobou vodíku mohla vedle uhelných a plynových elektráren sloužit jako záložní flexibilní zdroj energie pro stabilizaci výkyvů v elektrické přenosové soustavě vzniklých v důsledku provozu obnovitelných zdrojů energie.
Klíčová slova: jaderná elektrárna, vodík, elektrolýza
1/2023 - stránky 13 - 18DOI: 10.35933/paliva.2023.01.02

Nízkoteplotní zpracování odpadního síťovaného polyethylenu s rutheniovým katalyzátorem

Pavel Straka, Olga Bičáková, Jaroslav Cihlář

Byla vypracována metoda zpracování odpadního síťovaného polyethylenu (PEX) nízkoteplotní pyrolýzou s katalyzátorem Ru/Al2O3 ve formě peletek. Použitý katalyzátor i v malém množství výrazně podpořil štěpení struktury PEX, takže výtěžek klíčového produktu, oleje, dosáhl 90 %. Dále byl získán energetický plyn s vysokou hodnotou spalného tepla 48,5 MJ/kg, vhodný pro další využití. Minoritními produkty byly parafín a tuhý uhlíkatý zbytek. Byla provedena hmotová i energetická bilance procesu a její porovnání s oběma bilancemi pyrolýzy bez katalyzátoru. V případě katalyzované pyrolýzy bylo zjištěno, že 96,5 % tepelného obsahu výchozí suroviny zůstalo zachováno v produktech s vysokou užitnou hodnotou.

Klíčová slova: pyrolýza, ruthenium, PEX, polyethylen
1/2023 - stránky 19 - 23DOI: 10.35933/paliva.2023.01.03

Kondenzace spalin zdroje spalující pevná paliva

Ondřej Hlaváček, Alice Vagenknechtová

V České republice se stále častěji dostává do povědomí biomasa, a to i v kontextu paliva. V rámci naplnění evropských klimatických plánů je spalování biomasy některými programy zvýhodňováno (zelené bonusy, garantovaná výkupní cena) a jinými penalizováno (EU ETS – European Union Emission Trading System). Biomasa sama o sobě je však velmi obsáhlý termín a jednotlivé typy biomasy se kvalitativně od sebe poměrně výrazně liší. Jedním z nejvíce diskutovaných druhů biomasy je dřevní štěpka, a to především svou dostupnou kvantitou. Vlhkost dřevní štěpky ovšem značně osciluje a v některých případech dosahuje hodnoty až 50 % hm. Kondenzační režim spalin umožňuje odstranění vlhkosti po spalovacím procesu, využití části latentního tepla a zvýšení účinnosti procesu. Článek se zabývá návrhem kondenzační technologie na reálné podmínky kotlů spalující pevná paliva na bázi biomasy průmyslového partnera.

Klíčová slova: spaliny, kondenzace, teplárna, teplo
1/2023 - stránky 24 - 28DOI: 10.35933/paliva.2023.01.04

Determination of rheological properties of crude oil blends

Daniel Maxa

The article presents an overview of widely applicable methods of calculation of viscosity of liquid mixtures, as well as rheology characterisation of crude oil. It is focused on the evaluation of rheological properties, particularly in order to assess the flow conditions in pipelines at different temperatures and flow rates, especially in the case of waxy crude oils. A specific calculation procedure was proposed and described, suitable for practical purposes, i.e. field implementation in the form of a spreadsheet calculator. Using this method, it is possible to calculate the rheological properties of a mixture of known components at a given temperature over a range of shear gradients corresponding to a specified range of flow rates in a circular pipeline of specified diameter. The proposed calculation method was verified on the properties of specific types of oils and their mixtures.

Klíčová slova: mixtures; mixing rules; rheological properties, waxy crude oil
1/2023 - stránky 29 - 36DOI: 10.35933/paliva.2023.01.05


technická podpora šéfredaktor