Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

3/2011

Hydráty plynných paliv s obsahem CO2

Tomáš Hlinčík, Daniel Tenkrát

Hydráty methanu (zemního plynu) jsou fenomén, který byl donedávna spojován pouze v souvislosti s pře-pravou zemního plynu vysokotlakými plynovody z nalezišť do míst spotřeby či případnou těžbou hydrátových ložisek. S rozvojem bioplynových a biomethanových technologií se problematika nebezpečné tvorby hydrátů přesouvá i do oblasti transportu alternativních plynných paliv, jakými právě bioplyn a biomethan jsou. Příspěvek představuje vliv přítomnosti CO2 právě na rovnováhu tvorby hydrátů u systémů methan-voda-oxid uhličitý a s tím spojená potenciální rizika.

3/2011 - stránky 77 - 80DOI: 10.35933/paliva.2011.03.01

Směry zvýšení efektivnosti výroby biopaliv

Jiří Souček, Ivan Souček

V článku je rekapitulován vývoj výroby a spotřeby biopaliv v České republice a na příkladu MEŘO jsou diskutová-ny alternativy zvýšení efektivnosti výroby biopaliv s možnými efekty snížení ceny MEŘO a uplatněním vedlejších produktů pro energetické, anebo chemické využití. Je diskutována cenová problematika v porovnání s fosilními palivy a odhadnuta limitní cena ropy, při které mohou být biopaliva efektivní při současných výrobních nákladech. Je zaveden koncept 3E pro přístup k hodnocení efektivnosti výroby biopaliv v kontextu platné legislativy v EU a ČR.

3/2011 - stránky 81 - 87DOI: 10.35933/paliva.2011.03.02

Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu

Marcel Škarohlíd, Libor Červenka, Jan Macek

Článek se zabývá studií vhodné koncepce přeplňovaného plynového zážehového stacionárního spalova-cího motoru pro spalování termolyzního plynu ze tříděného odpadu. Pro termolyzní a zemní plyn je provedeno porovnání parametrů plynového přeplňovaného motoru s mezichladičem s ohledem na volbu poměru vzduch/palivo, kompresního poměru a konfigurace turbodmychadla. Studie využívá simulační nástroj GT-POWER a uživatelské modely klepání, přenosu tepla a spalování. Z výsledků vyplývá, že použitím termolyzního plynu oproti zemnímu plynu v přeplňovaných plynových motorech lze dosáhnout vyšších účinností bez výraznějšího vlivu na životnost klíčových součástí motoru.

3/2011 - stránky 88 - 96DOI: 10.35933/paliva.2011.03.03

Rozdělení čištěného plynu v tkaninových filtrech

Tomáš Hlinčík, Václav Koza

Při osazování tkaninových filtrů plynů je činnost filtrů ovlivňována geometrií přívodu znečištěného a odvodu čistého plynu. Článek prezentuje metodu pro ohodnocení těchto vlivů pomocí CFD (computational fluid dynamics, počítačová simulace proudění). Přínosem metody je zjednodušení modelu vnitřku filtru při zachování vypovídací schopnosti k vlivům uspořádání přívodů. Model je uplatněn na studium vlivu umístění přívodů plynu k filtru, vlivu odporu filtračních přepážek a vlivu celkového toku čištěného plynu filtrem.

3/2011 - stránky 97 - 102DOI: 10.35933/paliva.2011.03.04

Plynové turbíny s externě zahřívaným pracovním mediem v kogeneračních jednotkách

Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Karel Dedek, Martin Lisý, Tadeáš Ochodek, Jan Najser

V práci jsou shrnuty teoretické a experimentální poznatky spojené s možností použití plynových turbín s externě ohřívaným pracovním mediem pro výrobu elektrické energie v kogenerační soustavě. Na řadě příkladů jsou diskutovány klady a zápory uvedené technologie. Jako úspěšný příklad je uveden i český projekt realizovaný s plynovou turbínou o výkonu 90 kWe instalovanou v areálu skládky komunálního odpadu v obci Lány.

3/2011 - stránky 103 - 110DOI: 10.35933/paliva.2011.03.05


technická podpora šéfredaktor