Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

1/2012

Vliv přídavku biomasy na odsiřovací schopnosti vápence při fluidním spoluspalováni uhlí

Petr Buryan, Siarhei Skoblia, Světlana Kozlová

Práce je zaměřena na zjištění příčin snížení adsorpční kapacity kalcinátu vápence z lomu Černý důl využívaného pro záchyt oxidu siřičitého ze spalin fluidních kotlů při spoluspalování biomasy a hnědého uhlí.

1/2012 - stránky 1 - 5stáhnout PDF

Rafinace středních destilátů s přídavkem barveného plynového oleje

Josef Tomášek, Josef Blažek, Tomáš Bajer

Na trhu lze koupit střední destiláty, které obsahují barvivo a značkovač, protože se předpokládá jejich využití k energetickým účelům jako topný olej, nebo jako palivo pro jiné než automobilové motory. Tyto destiláty mohou mít v některých případech takové vlastnosti, že po hydrogenační rafinaci mohou být použity jako složka motorové nafty. Cílem této práce bylo ověřit, zda se při jejich hydrogenační rafinaci (desulfuraci) ve směsi s běžnou surovinou odstraní barvivo a značkovač, a zda mohou být surovinou pro výrobu motorové nafty.

1/2012 - stránky 6 - 12stáhnout PDF

Využití tlakové DSC pro hodnocení oxidační stability paliv a maziv

Jaroslav Černý

Práce seznamuje s metodikou a aplikacemi tlakové diferenciální skenovací kalorimetrie v oblasti analýzy ropných produktů. Jednou z nejrozšířenějších aplikací této techniky je stanovení oxidační stability. V článku jsou stručně shrnuty metodiky pro stanovení oxidační stability motorových olejů, naft a bionaft.

1/2012 - stránky 13 - 17stáhnout PDF

Uhlí jako primární energetický zdroj v roce 2010 a 2011

Marcela Šafářová, Jaroslava Šťovíčková

Článek popisuje pozici uhlí jako primárního energetického zdroje v letech 2010 a 2011, výši jeho těžby a spotřeby v globálním měřítku, v Evropě a v České republice. Současně jsou v článku uvedeny podíly uhlí na výrobě elektřiny. Pozornost je věnována zejména hnědému uhlí v ČR, které se těží ve dvou pánvích v severozápadních Čechách. Jeho zásoby jsou ve výši 850 mil. tun a podíl na spotřebě primárních energetických zdrojů je více než 40 %. V ČR se více než polovina elektřiny vyrábí z uhlí.

1/2012 - stránky 18 - 22stáhnout PDF

Odorizace vodíku

Roman Vokatý, Tomáš Hlinčík, Jan Hadrava, Daniel Tenkrát

Moderní energetické koncepce počítají se širokým využitím vodíku. Rozvoji však brání nutnost zabezpečení maximální bezpečnosti vycházející ze zcela specifických a vysoce rizikových vlastností vodíku. Tento článek je zaměřen na problematiku zajištění bezpečnosti vodíkových technologií s využitím odorizace. Především se zaměřuje na směsi bezsirných látek, konkrétně akrylátů, jejichž vlastnosti splňují náročné požadavky na odoranty a zároveň nezpůsobují otravu katalyzátorů. Dále je v článku popsána problematika spojená se skladováním odorizovaného vodíku za pomoci kovových hydridů, kryogenního a vysokotlakého skladování.

1/2012 - stránky 23 - 27stáhnout PDF

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz
 - http://www.erz2020.cz/cz/o-projektu?m=1

technická podpora šéfredaktor