Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Milí čtenáři,

vítejte na webových stránkách časopisu Paliva. Časopis je vydáván čtvrtletně pouze elektronickou formou, která v dnešní době zaručuje širokou a rychlou dostupnost pro odbornou veřejnost. Je otevřen nejen výzkumným pracovníkům, ale i technikům pracujícím v palivářských závodech, rafineriích, elektrárnách, plynárnách a firmách zabývajících se chemickým a energetickým využitím jak fosilních, tak i alternativních paliv. Snahou a cílem vydávání časopisu je efektivně propojit v oblasti odborných informací výzkumné palivářské organizace se sférou uživatelů výsledků výzkumu, tedy firmami orientovanými na tuto problematiku. Od roku 2010 je časopis Paliva zařazen do seznamu uznávaných recenzovaných časopisů, který sestavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Všechny příspěvky zveřejňované v časopise procházejí recenzním řízením u dvou nezávislých recenzentů. Budeme rádi, stanete-li se pravidelnými čtenáři našeho časopisu a budete jej také využívat ke zveřejňování Vašich výsledků výzkumu. Děkujeme Vám.

Za redakční radu

Karel Ciahotný
šéfredaktor

 


 

Zařazení časopisu Paliva do databáze CAS

Časopis Paliva prošel úspěšnou evaluací v Chemical Abstracts Service (CAS) a od začátku roku 2015 byl zařazen do databáze CAS, která v současné době obsahuje více, než 10 tisíc odborných časopisů z celého světa. CAS sleduje bibliografické citace článků zařazených v databázi a umožňuje tak čtenářům z celého světa snadněji získat přístup k informacím publikovaným v článcích sledovaných časopisů.
Redakční rada si od tohoto úspěchu slibuje zvýšení informovanosti světové odborné veřejnosti o článcích publikovaných v časopise Paliva i zvýšení citovanosti jednotlivých článků.

 


 Aktuální číslo:

Supercritical water gasification of isopropyl alcohol on vertical continuous apparatus: process conditions

Eliška Purkarová, Karel Ciahotný, Marek Šváb, Siarhei Skoblia, Lucie Zoderová, Zdeněk Beňo

Increasing world energy consumption leads to the search for new technologies that are able to obtain power. Also due to the increasing amount of waste stream would be suitable to find mechanisms to gain energy from them. Supercritical water gasification is a conversion process that represents a potential for the technology on degradation of liquid organic wastes to produce usable energy gases (methane, hydrogen, CO, higher hydrocarbons) along with the treatment of waste water. Supercritical water gasification is a very complex process, hence is necessary a detailed examination on experimental equipment using model compounds. In this paper the results of isopropyl alcohol gasification on a vertical continuous apparatus are depicted. Experiments were carried out under various process conditions to determine the most appropriate setting for an effective gasification.

4/2016 - stránky 126 - 131stáhnout PDF

Testování chemisorpce oxidu uhličitého na vybraných českých vápencích

Lenka Jílková, Veronika Vrbová

V posledních letech je stále více řešena problematika snižování emisí oxidu uhličitého. Proto se tento příspěvek zabývá zachytáváním oxidu uhličitého na vápencových materiálech, čehož by bylo možné využít v procesu zvaném vysokoteplotní karbonátová smyčka pro odstraňování CO2 ze spalin. Před chemisorpčními testy byla provedena aktivace, tzv. kalcinace vzorků v muflové peci při teplotě 950 °C. Chemisorpce probíhala v laboratorním měřítku při teplotě 650 °C v atmosféře oxidu uhličitého (tzv. karbonatace). Z deseti testovaných vápenců se jako nejvhodnější materiál pro použití ve vysokoteplotní karbonátové smyčce ukázal vápenec z lomu Libotín; naopak nejnižší sorpční kapacitu pro oxid uhličitý měl vápenec z lomu Úpohlavy.

4/2016 - stránky 132 - 137stáhnout PDF

Hydrogen production via water gas shift reaction on a nickel based catalyst

Erlisa Baraj, Karel Ciahotný, Tomáš Hlinčik, Veronika Šnajdrová
In this paper the fundaments of the water gas shift reaction (WGSR) were described. An overview of the most commonly used catalysts for industrial applications as well as catalysts that are being developed are discussed. The main focus of this work was to perform catalytic activity tests for the WGSR in a laboratory apparatus. The tested catalyst was a nickel-based catalyst. Tests were performed using feed gas consisting of 50 mole % carbon dioxide and the balance nitrogen. Catalytic tests proved that the selected nickel-based catalyst was active for the WGSR. However, it was observed that methanation side reaction also took place.
4/2016 - stránky 138 - 142stáhnout PDF

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz
 - http://hitecarlo.vscht.cz

technická podpora šéfredaktor