Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Milí čtenáři,

vítejte na webových stránkách časopisu Paliva. Časopis je vydáván čtvrtletně pouze elektronickou formou, která v dnešní době zaručuje širokou a rychlou dostupnost pro odbornou veřejnost. Je otevřen nejen výzkumným pracovníkům, ale i technikům pracujícím v palivářských závodech, rafineriích, elektrárnách, plynárnách a firmách zabývajících se chemickým a energetickým využitím jak fosilních, tak i alternativních paliv. Snahou a cílem vydávání časopisu je efektivně propojit v oblasti odborných informací výzkumné palivářské organizace se sférou uživatelů výsledků výzkumu, tedy firmami orientovanými na tuto problematiku. Od roku 2010 je časopis Paliva zařazen do seznamu uznávaných recenzovaných časopisů, který sestavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Všechny příspěvky zveřejňované v časopise procházejí recenzním řízením u dvou nezávislých recenzentů. Budeme rádi, stanete-li se pravidelnými čtenáři našeho časopisu a budete jej také využívat ke zveřejňování Vašich výsledků výzkumu. Děkujeme Vám.

Za redakční radu

Karel Ciahotný
šéfredaktorAktuální číslo:

Adsorpční odstraňování CO2 ze zemního plynu za vyššího tlaku

Kristýna Hádková, Viktor Tekáč, Karel Ciahotný, Zdeněk Beňo, Veronika Vrbová

Jednou z možných úprav zemního plynu pro další využití je jeho zkapalnění na tzv. LNG (Liquefied Natural Gas). Při této úpravě je mimo jiné třeba snížit obsah oxidu uhličitého v zemním plynu, protože by mohlo dojít k jeho vymrzání. Tato práce je zaměřena na testování adsorpčního odstraňování CO2 ze zemního plynu využitelného dále pro přípravu LNG. Testovány byly dva komerčně dostupné adsorbenty s odlišnými vlastnostmi. Testy byly zaměřeny na zjištění adsorpční kapacity adsorbentů pro CO2 za podmínek přicházejících v úvahu pro čištění plynu (zvýšený tlak plynu) a určení optimálních podmínek pro regeneraci adsorbentů saturovaných CO2. Testy byly prováděny na tlakové laboratorní aparatuře s použitím modelové směsi plynů.

1/2014 - stránky 1 - 6stáhnout PDF

Vědecká struktura pro výzkum materiálů a technologií pro pokročilé plynem chlazené reaktory v ČR

Jan Berka, Ivan Víden

Pokročilé, plynem chlazené reaktory – vysokoteplotní plynem chlazený reaktor (VHTR) a plynem chlazený rychlý reaktor (GFR) patří mezi tzv. reaktory IV. Generace. Jedná se o zařízení, která ještě nejsou v provozu, nicméně na jejich výzkumu a vývoji se pracuje na světových výzkumných pracovištích. Na výzkumných projektech zaměřených na tyto typy reaktorů se podílí i Česká republika, jedná se např. o výzkum zaměřený na odolnost konstrukčních materiálů nebo chemii plynného chladiva. V Řeži u Prahy byla postavena experimentální smyčka simulující fyzikální a chemické podmínky chladiva vysokoteplotních reaktorů, výstavba dalších zařízení pro výzkum plynem chlazených reaktorů je plánována. Další vybavení využitelné pro tento výzkum se nachází na vysokých školách a dalších výzkumných institucích.

1/2014 - stránky 7 - 19stáhnout PDF

Zefektivnění odsíření bioplynu

Petr Buryan

Provedená studie prokázala, že přídavek 0,1 % hm. sledovaného tenzidu k vypíracímu roztoku  sulfanu z bioplynu neovlivňuje významně rychlost destrukce EDTA. Umožňuje však při stejném zatížení roztoku komplexu Fe-EDTA sulfanem podstatně snížit potřebný objem oxidačního vzduchu regenerujícího prací roztok a potřebný objem vypírací kapaliny, což snižuje významně ekonomickou náročnost desulfurace bioplynu.

1/2014 - stránky 20 - 22stáhnout PDF

Emise z motorových vozidel – porovnání současných evropských modelů

František Skácel, Viktor Tekáč

Vliv mobilních emisních zdrojů na kvalitu ovzduší se v současné době určuje s využitím matematických modelů založených na použití emisních faktorů jednotlivých znečišťujících látek, údajů o zastoupení jednotlivých typů vozidel a morfologických charakteristik dopravních komunikací. Aktuální emisní faktory vybraného souboru znečišťujících látek lze nahradit jejich odhady získanými z různých zdrojů. Jedním z nich jsou hodnoty evropských emisních standardů určených směrnicemi EU pro jednotlivé typy vozidel a časová období, které jsou známé pod označením EURO I a VI. Dalším jsou výsledky získané aplikací volně prodejných matematických modelů, kterými jsou například v Evropě používané MEFA 06 (CZ), HBEFA 3.1 (CH, D, A, N aj.) nebo MOBILE 6.2 (US). V příspěvku jsou diskutovány výsledky výpočtu emisních faktorů vybraného souboru znečišťujících látek s použitím dvojice matematických modelů MEFA 06 a HBEFA 3.1 pro hlavní druhy vozidel ve dvou extrémních dopravních situacích v rámci České republiky. Uvedené modely poskytují odlišné výsledky.

1/2014 - stránky 23 - 27stáhnout PDF

Vlastnosti motorové nafty připravené hydrorafinací středních destilátů a řepkového oleje

Josef Tomášek, Josef Blažek, Jacopo Trudu, Pavel Šimáček

V laboratorním průtočném reaktoru byla při teplotě 360 °C, za tlaku 4 MPa, hmotnostní rychlosti suroviny na katalyzátoru (WHSV) cca 1 h-1 a poměru vodík/surovina cca 240 m3/m3 hydrogenačně rafinována směs atmosférického plynového oleje (APO) a lehkého cyklového oleje (LCO), která se používá jako surovina při výrobě motorové nafty. Při stejných reakčních podmínkách pak byla hydrorafinována výše uvedená směsná surovina obsahující 5 % hm. až 20 % hm. řepkového oleje. Získané produkty byly hodnoceny s využitím plynové chromatografie a standardních zkušebních metod určených pro stanovení vlastností motorové nafty. Bylo zjištěno, že řepkový olej obsažený ve směsném nástřiku byl zcela konvertován na uhlovodíky. V článku jsou podrobně diskutovány složení a fyzikálně-chemické vlastnosti připravených produktů zejména s ohledem na jeho použití jako komponenty motorové nafty.

1/2014 - stránky 28 - 33stáhnout PDF

Vliv změny místního klimatu v lokalitě Jezera Most na kvalitu ovzduší v jeho okolí

Jan Brejcha, Milena Vágnerová, Marcela Šafářová

Příspěvek se zabývá problematikou vlivu jezera Most vzniklého řízeným zatopením zbytkové jámy povrchového lomu Most – Ležáky v rámci plánované rekultivace na kvalitu ovzduší v okolí. Sledovány jsou znečišťující látky charakteristické pro tuto lokalitu, zejména prašný spad, vybrané stopové prvky, PM10, VOC, SO2, NO2, BTX a O3.

1/2014 - stránky 34 - 43stáhnout PDF

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz

technická podpora šéfredaktor