Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Milí čtenáři,

vítejte na webových stránkách časopisu Paliva. Časopis je vydáván čtvrtletně pouze elektronickou formou, která v dnešní době zaručuje širokou a rychlou dostupnost pro odbornou veřejnost. Je otevřen nejen výzkumným pracovníkům, ale i technikům pracujícím v palivářských závodech, rafineriích, elektrárnách, plynárnách a firmách zabývajících se chemickým a energetickým využitím jak fosilních, tak i alternativních paliv. Snahou a cílem vydávání časopisu je efektivně propojit v oblasti odborných informací výzkumné palivářské organizace se sférou uživatelů výsledků výzkumu, tedy firmami orientovanými na tuto problematiku. Od roku 2010 je časopis Paliva zařazen do seznamu uznávaných recenzovaných časopisů, který sestavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Všechny příspěvky zveřejňované v časopise procházejí recenzním řízením u dvou nezávislých recenzentů. Budeme rádi, stanete-li se pravidelnými čtenáři našeho časopisu a budete jej také využívat ke zveřejňování Vašich výsledků výzkumu. Děkujeme Vám.

Za redakční radu

Karel Ciahotný
šéfredaktor

 


 

Zařazení časopisu Paliva do databáze CAS

Časopis Paliva prošel úspěšnou evaluací v Chemical Abstracts Service (CAS) a od začátku roku 2015 byl zařazen do databáze CAS, která v současné době obsahuje více, než 10 tisíc odborných časopisů z celého světa. CAS sleduje bibliografické citace článků zařazených v databázi a umožňuje tak čtenářům z celého světa snadněji získat přístup k informacím publikovaným v článcích sledovaných časopisů.
Redakční rada si od tohoto úspěchu slibuje zvýšení informovanosti světové odborné veřejnosti o článcích publikovaných v časopise Paliva i zvýšení citovanosti jednotlivých článků.

 


 Aktuální číslo:

Přehled zplyňovacích technologií použitelných v regionálním měřítku

Lenka Jílková, Leoš Gál

Jedním z nejperspektivnějších obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky je biomasa. V současné době je však většina biomasy zpracovávána spálením za účelem získání tepelné energie. Energetický potenciál biomasy lze však využít smysluplněji, a to jejím zplyněním, kdy je vzniklý plyn využit ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Není však nutné stavět velké zplyňovací technologické jednotky, jelikož po celém světě existují firmy, které dodávají zplyňovací technologické jednotky pro využití v malém měřítku na klíč. V této oblasti však Česká republika oproti zbytku Evropy značně pokulhává. Autoři tak přinášejí přehled společností a jejich patentovaných technologií, které se zplyňovacími technologiemi biomasy využitelnými v regionálním měřítku zabývají a které by mohly najít uplatnění také v ČR. Autoři se v článku nevěnují detailům konstrukčních řešení (typům roštů, zplyňovacím médiím, konstrukcím reaktorů pro zajištění vyšší účinnosti atd.) a ekonomickému porovnání, ale shrnují dostupné informace o jednotlivých technologiích, jelikož se jedná o článek přehledový.

1/2018 - stránky 1 - 16stáhnout PDF

Testing of carbon monoxide oxidation on the copper oxide under various conditions

Tomáš Hudský, Martin Janák, Jan Berka, Karel Ciahotný

The helium coolant of gas-cooled nuclear reactors is being continually contaminated by gaseous and solid impurities. In purification circuits of the reactors carbon monoxide (CO) and hydrogen are converted in an oxidizing bed on CuO pellets into carbon dioxide and water and these impurities are then captured in a molecular sieve bed. Oxidation capacity of CuO is crucial when designing the oxidizing bed of a purification circuit. Experiments with various volume fraction of CO in helium gas mixtures were carried out in order to determine oxidation capacities of CuO. Experiments were performed on an apparatus with a heated cell and the gases were analyzed on a FTIR. Oxidation capacities of CuO under various conditions were calculated.

1/2018 - stránky 17 - 22stáhnout PDF

Studium fyzikálně-chemických podmínek ovlivňujících chemisorpci CO2

Marek Staf, Barbora Miklová, Vít Šrámek

Příspěvek se věnuje problematice regenerativní vysokoteplotní sorpce oxidu uhličitého na tuhých substrátech. Studie přináší aktuální výsledky výzkumu ovlivňování sorpční kapacity a rychlosti sorpce působením oxidu siřičitého a vodní páry. Metoda tzv. karbonátové smyčky je uvažována jako jedna z možností separace CO2 ze spalin, produkovaných při energetickém využití především tuhých paliv. Pokud jsou k tomuto účelu využívány materiály na bázi CaO, potýká se metoda se dvěma zásadními problémy. Prvním z nich je nevratná reakce s oxidem siřičitým, jehož reziduální koncentrace závisí na použitém způsobu odsíření. Druhým problémem je vysokoteplotní sintrace částic adsorbentu, která vede k postupnému zhoršování kinetiky i sorpční kapacity. Cílem experimentů bylo ověřit, zda periodická hydratace kalcinátu umožňuje potlačit oba nežádoucí jevy současně. V dříve prováděných testech figuroval především vysokoprocentní vápenec z velkolomu Čertovy schody. Aktuálně se pozornost zaměřila na vápence s nižším obsahem CaCO3, které za normálních okolností nabízejí horší sorpční vlastnosti. Důvodem je zajištění dostatečné surovinové základny pro případné průmyslové nasazení metody karbonátové smyčky v ČR. Pomocí měření kapacit na třech laboratorních aparaturách odlišné konstrukce bylo prokázáno, že aplikace přehřáté vodní páry umožňuje i u méně kvalitního vápence významně zlepšit jeho sorpční vlastnosti i při kontaminaci SO2.

1/2018 - stránky 23 - 30stáhnout PDF

Výzkum snižování úniků helia v plynem chlazených jaderných reaktorech

Marek Staf, Tomáš Hlinčík, Daniel Tenkrát

Článek se věnuje problematice nehavarijních úniků helia z chladicích okruhů nové generace jaderných reaktorů, které by měly v dalších letech nahradit dosud převažující reaktory tlakovodní. Jako druhý problém je řešena naopak kontaminace tohoto helia jinými permanentními plyny, difundujícími do He okruhu. Helium patří mezi suroviny strategického významu, přičemž jeho zdroje na Zemi jsou silně limitované. V příspěvku jsou diskutovány laboratorní metody, jež jsou v rámci aktuálně probíhajícího výzkumu používány ke kvantifikaci úniků tohoto plynu skrze těsnění různých typů. Fyzikálně-chemické podmínky, při kterých jsou testy prováděny, jsou nastavovány tak, aby v maximální míře odpovídaly situaci v dílčích segmentech plynového okruhu jaderného reaktoru dané konstrukce. Kromě popisu vlastních experimentálních metod je v úvodu článku krátce zmíněn i důvod vývoje jaderných reaktorů nové generace. Dále jsou shrnuta hospodářská rizika spojená s nadměrnými ztrátami helia při jeho průmyslovém využívání.

1/2018 - stránky 31 - 38stáhnout PDF

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz
 - http://hitecarlo.vscht.cz

technická podpora šéfredaktor