Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití fosilních paliv, biopaliv, a energetiku. V elektronické podobě čtvrtletně vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.
English Česky
Aktuální číslo

Milí čtenáři,

vítejte na webových stránkách časopisu Paliva. Časopis je vydáván čtvrtletně pouze elektronickou formou, která v dnešní době zaručuje širokou a rychlou dostupnost pro odbornou veřejnost. Je otevřen nejen výzkumným pracovníkům, ale i technikům pracujícím v palivářských závodech, rafineriích, elektrárnách, plynárnách a firmách zabývajících se chemickým a energetickým využitím jak fosilních, tak i alternativních paliv. Snahou a cílem vydávání časopisu je efektivně propojit v oblasti odborných informací výzkumné palivářské organizace se sférou uživatelů výsledků výzkumu, tedy firmami orientovanými na tuto problematiku. Od roku 2010 je časopis Paliva zařazen do seznamu uznávaných recenzovaných časopisů, který sestavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Všechny příspěvky zveřejňované v časopise procházejí recenzním řízením u dvou nezávislých recenzentů. Budeme rádi, stanete-li se pravidelnými čtenáři našeho časopisu a budete jej také využívat ke zveřejňování Vašich výsledků výzkumu. Děkujeme Vám.

Za redakční radu

Karel Ciahotný
šéfredaktorAktuální číslo:

Plynná motorová paliva pro silniční vozidla v ČR

Josef Laurin
Předpoklad, že během 21. století budou ekonomicky těžitelná ložiska ropy, tj. suroviny pro výrobu klasických automobilových paliv nafty a benzinu, převážně vyčerpána, motivuje významnější výrobce motorů a vozidel k vývoji alternativních pohonů vozidel, ke kterým vedle hybridních a elektrických patří i zážehové motory na plynná paliva. Článek stručně informuje o nejvýznamnějších plynných automobilových palivech - zemním plynu, tekutých rafinerských plynech a vodíku. Uvádí různé způsoby použití plynných paliv k pohonu automobilů a rozsah jejich současného a očekávaného budoucího využití v ČR.
3/2014 - stránky 73 - 77stáhnout PDF

Testování membránových modulů pro separaci CO2 z bioplynu

Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková

Bioplyn vzniká anaerobní metanovou fermentací organického materiálu, přičemž hlavním výsledným produktem je binární plynná směs obsahující methan a oxid uhličitý a dále nerozložitelný kapalný organický zbytek obsahující tuhé částice. Vyrobený bioplyn se obvykle spaluje v kogeneračních jednotkách, které se využívají pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. V letních měsících, kdy je nízká spotřeba tepla, se přebytečné teplo maří odváděním do vzduchu. Proto je vhodné získaný bioplyn upravit na tzv. biomethan, s obsahem metanu vyšším než 95 % obj. Takto upravený bioplyn by bylo možné dále využít jako plnohodnotnou náhradu zemního plynu. Existuje několik technologií na odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu. Jedním ze způsobů je použití membránové separace. Během této práce byly testovány dva druhy membránových modulů pro separaci oxidu uhličitého v reálných podmínkách s použitím bioplynu vyráběného anaerobní fermentací čistírenských kalů. Byl sledován především vliv průtoku plynu moduly a vliv tlaku na účinnost sepa-race oxidu uhličitého z bioplynu. Testování membránových modulů probíhalo na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči.

3/2014 - stránky 78 - 82stáhnout PDF

Kvalita paliv pro zážehové motory: Vliv na provoz vozidel a emise polutantů, kontrola jakosti

Dan Vrtiška, Pavel Šimáček

Cílem článku je poskytnout přehled možných problémů spojených s používáním motorových paliv ne-vhodné kvality ve vozidlech se zážehovým motorem. Hodnocena jsou jednak konvenční paliva (automobilový benzin) a jednak alternativní paliva (E85). Posouzen je jak vliv na provoz vozidel, tak vliv na životní prostředí. Článek rovněž mapuje vývoj kvality automobilových benzinů distribuovaných na českém trhu v posledních 7 letech. Z výsledků kontrol provedených Českou obchodní inspekcí vyplývá, že u automobilových benzinů nejčastěji dochází k narušení kvality vlivem tzv. vzájemné kontaminace paliv. Ta je pravděpodobně způsobena přítomností motorové nafty, příp. jiných těžších frakcí. Palivo E85 je směs ethanolu a benzinu vhodná především pro vozidla označovaná jako FFV. Použití tohoto paliva v neupravených vozidlech se zážehovým moto-rem může vést k problémům (např. vyšší emise NOx).

3/2014 - stránky 83 - 89stáhnout PDF

Kvalita paliv pro vznětové motory: vliv na provoz vozidel a emise polutantů, kontrola jakosti

Dan Vrtiška, Pavel Šimáček

Článek obsahuje informace o jednotlivých kvalitativních parametrech motorových paliv používaných ve vozidlech se vznětovými motory. Dále informuje o možných problémech spojených s nedodržením předepsané kvality paliv a vlivu používání nevyhovujících paliv na chod vozidla a emise polutantů. Pozornost je věnována především nejběžnějšímu palivu používanému ve vznětových motorech, kterým je motorová nafta. Součástí článku jsou i údaje o vývoji kvality motorových naft distribuovaných na českém trhu v letech 2007 až 2013. Kontroly motorových naft provedené Českou obchodní inspekcí ukazují, že nejčastěji nedodržovaným parametrem motorových naft je bod vzplanutí. S velkou pravděpodobností je tato skutečnost způsobená kontaminací automobilovým benzinem. Část článku je věnována i alternativním palivům s vysokým podílem metylesterů mastných kyselin (směsná motorová nafta SMN 30 a bionafta B100), jejichž využití je v České republice na vzestupu.

3/2014 - stránky 90 - 96stáhnout PDF

 - http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/studium/NoveObory
 - http://www.petroleum.cz

technická podpora šéfredaktor